Farvergade 7-15

Farvergade 7 Farvergade 7 Brohuset Brohuset

© Peter Loumann. Kontakt mig hvis du vil bruge et eller flere af mine fotos.

Farvergade nævnes første gang 1381 som (del af) Brogade. Så blev den Lille Brogade, efterhånden i daglig tale Farvergade, er navn der blev officielt ved byråds­beslutning 17/3 1881. Det en kort, stejl gade fra Sct. Peders Kirkeplads ned til

Brogade, uofficielt Brotorv, der igen førte til Lille Næstved og landevejen mod Slagelse, over Suså ad Store Bro. Siden 1935-38, da Suså blev lagt i underjordisk beton og

Havnegade anlagt, fornemmes den ikke længere som en bro. Krydset Brogade/Havnegade fik i 1960 byens første lysregulering. Omkr. 1972 anlagdes det store Fønix-kryds, opkaldt efter den biograf, "flodbiffen", der sammen med flere andre bygninger blev nedrevet for at give plads til byens trafik­inferno.

Mod sydøst lukker Suså karréen siden sin frilægning 1999-2001, sammen med en parkerings­plads og en trappe op til Kirke­pladsen.

Her er ingen gamle huse tilbage. Farvergade 1-5 (nedenfor) blev revet ned 1963-64 samtidig med Bred­stræderne som forberedelse til Bredstæde­parkeringen, bygget 1967-68, nedrevet 2000. Siden da har her været en tomt lige op til Boderne og Sct. Peders Kirke. Nr. 7 blev fornyet ca. 1920, nr. 9-11, Brogade 9 1987-88.

Karréen var i gamle dage hjemsted for farverier, der udnyttede Susåens vand. Vi kan følge dem ubrudt fra 1682, da vi møder Niels Farfuer i nr. 7. Samtidig finder vi beslægtede erhverv der også udnyttede vandet, måske også et fagligt fællesskab: I nr. 7 og 9 Christen Ledertoer, der også gav navn til et stræde mellem Farvergade og Suså, i brug ca. 1375-1680, i nr. 9 Jørgen Skinder og Johannes Walche­kvinde.

Denne tradition gjorde karreen til et industrielt tyngdepunkt i Næstved med to ud af de syv industri­virksomheder der opregnes i en erhvervs­tælling 1871: Hansen* i nr. 5 og Jacobsen* i nr. 9-11.

Det er interessante eksempler på håndværk der bliver til industri. Det gælder i mindre omfang også Gottliebs Bryggeri i nr. 7, det ene af byens to større bryghuse. Det særlige produktions­miljø her ned mod Suså, næppe særlig miljø­venligt i moderne forstand, er nu helt forsvundet.

tidl. Farvergade 1-5

Farvergade 1-3
1962, NæstvedArkiverne, © Næstved Kommune

Farvergade 1-3 kort før nedrivning, i baggr. sidehus til Boderne

Farvergade 1

hjørnet af Bredstræde. Omkr. 1882-1925 ejede vinhandler, grosserer Lorange* huset. Han om- eller nybyggede det 1882/83 og brugte det til udlejning. Her var skomageri 1889 - mindst 1910, skrædderi o. 1911-41, - død 1928 ved Ferd. Nicolajsen, så ved enkefru A.M. Nicolajsen, der stadig boede her som alders­rente­nyder 1948.

Farvergade 3

bygget 1862 for barber Carl Petersen der ejede det - død 1892/93; han boede og drev barberstue på Hjultorv 4, Ramsherred 1; senest 1885 handlede han med klude her, 1889 flyttede barber­stuen hertil. Her var kæmner­kontor 1867 - mindst 1870 da kæmner, exam.juris Carl Chr. Rudkjøbing boede her. Malermester Frands Larsen boede her senest 1902 - 1918, fraflyttet til Farimags­vej 33. Hans kone Kirsten eller Kirstine og hans søster Marie Larsen grundlagde Næstved Damp­vaskeri der var her 1906 - mindst 1948; ejerne boede her også:

Under besættelsen vaskede det for værne­magten og blev 17/10 1944 ramt af en mindre sabotage: afbrænding af 400-500 tyske håndklæder.

I det tidl. hus boede murere

Urmager Frederik Wirenfeldt Galle* boede her senest 1840 - død 1861, tilflyttet fra Hjultorv 10. Han ejede gården. Hans arvinger solgte grunden til barber Petersen.

Farvergade 3-5
1962, NæstvedArkiverne, © Næstved Kommune

Farvergade 3-5 kort før nedrivning

Farvergade 5

Her finder vi fra 1844 farver Adolf Vilhelm Hansen*), tilflyttet fra nr. 9-11. 1856 etablerede han A.V. Hansens Klæde­fabrik med uld­spinderi, farveri og blegeri. 4-5/4 1865 var udbrudt Ild i den Hr. Fabrikør Hansen til­hørende Klæde­fabrik i Farver­gade ... var Hr. Hansens to Etages Fabriks­bygning aldeles nedbrændt ... 60-70 Personer ere ved denne Leilighed blevne arbeids­løse (NA 6/4). Tallet på arbejdere lyder højt og blev da også modificeret 20/4: Ved Branden den 4de d.M. hos Fabrikant Hansen hersteds have 24 Arbeidere, hvoraf 17 ere Familie­forsørgere, mistet deres Erhverv ... tillade vi os at anmode vore Med­borgere om at yde os Bidrag til disse Trængendes Under­støttelse.

Allerede 3 måneder senere kunne Hansen annoncere: under­rette de ærede Landboere om, at jeg fra Dags Dato har faaet mit nye Farveri i complet Stand (NA 1/7). Året efter byggede han personale­boliger omme i Bred­stæde. 1871 brugte virksom­heden damp­maskine og beskæftige 50 mand fast. 1877 gik den fallit; gården gik på tvangs­auktion. Hertil beskrev boets kurator den (NA 20/10):

Tøifabrik og Farveri ... Eiendommens Forhuus er indrettet til en god og rummelig Beboelses­leilighed og Boutik med Lagerrum; i den for faa Aar siden efter Ildsvaade nyopførte Fabriks­bygning er opstillet en Dampmaskine, fem Karte­maskiner, en Damp-Spinde­maskine med 210 Tene, 3 Haand­spindemaskiner, 3 Dampvæve (2 til Hvergarn 1 til Klæde), Overskjærings­maskine, Valse­maskine og øvrige til Spinderi og Væveri fornødne Maskiner. - I samme Bygning er indrettet et rummeligt og komplet Farveri ... Forretningen, og navnlig Farveriet, har i en lang Aarrække været dreven paa Stedet.

Farver Hansen begyndte igen, mere beskedent, i Østergade 18.

Her var skrædderi ved H.N. Jensen o. 1890-1906.

17/7 2015