Kirkepladsen 14

Skolen på Kirkepladsen
5/7 2002 kl. 8.23, © pelo

Næstveds først moderne skole, bygget for Næstved Kommune 1881 efter arkitektkonkurrence

Næstved Tidende 7/12 tog køligt imod skolen: Bygningerne har en høist uheldig Beliggenhed i Forhold til deres Kostbarhed og Udstyrelse, og dertil overstiges Byggesummen med ca. 10.000 Kroner. Bønderbørn måtte typisk helt til 1958 nøjes med den ringere landsbyskole. Venstre blev i disse år dominerende i folketing, sogneråd og andelsbevægelse, men var uden indflydelse i byråd.

Indvendig er huset symmetrisk omkring længdeaksen, inkl. hovedtrappe til begge sider. Det skyldes adskillelse af kønnene. Mod gaden var pigerne, her bagtil drengene. Lidt inde i det 20. århundrede anbefalede kultusminister (1901-05) I.C. Christensen at man nu underviste piger og drenge sammen.

Skolen lukkede i sommeren 1987. Samme år indviedes Næstved kommunale Musikskole her. Nu bor Næstved Erhverv i fløjen t.h..

latinskolebygningen 1870

latinskolebygningen 1870
1870, J.F. Busch. Næstved Museumsforening

fra ca. 1500, nedrevet 1881 umiddelbart før opførelsen af den nye skole. Det skete på et tidspunkt, da gotik længe havde været betragtet som værdiløst gammmelt bras, men ellers netop var ved at komme til anseelse igen. Det fandt udtryk ved, at prof. H.B. Storck 1880, året før nedrivningen, opmålte og beskrev huset detaljeret. Latinskolen blev nedlagt 1739, hvorefter Næstved var uden nogen højere skoleuddannelse indtil 1943.

Beslutningen om nedrivning traf byrådet 1880. Den mødte indsigelser: Direktionen for de antikvariske Mindesmærkes Bevarelse ønskede bygningen bevaret, dens og Nationalmuseets chef J.J.A. Worsaae gik selv ind i sagen. Storcks opmåling var udtryk for samme reaktion, navnet Peder Syvs Hus måske også. Men byrådet var enstemmigt:

Huset selv modbeviste den ene påstand ved at yde betydelig modstand under nedrivningen.

Næstved Tidende 23/7 1887 hyldede fremskridtet: Peder Syvs Hus med sine uhyggelige støvede Rum, med sin Atmosfære, der al Tid ledte Tanken tilbage i Munketiden, med sit brøstfældige Annex af Skolebygninger, der var i en Tilstand, som kun lidet passede for det 19de Aarhundrede, findes ikke mere. Hvor det stod, optages Pladsen nu af en kommunal Skolebygning, der med Hensyn til Bygningsmaade og Indretning kan maale sig med de bedste i Tiden. Munkedisciplinen og Klosterlatinen, Opdragelsen i Frygt og Bæven, med Ferlen og Riset som Opdragelsesmidler, den absolutte Underkastelse i Troen og i Staten har veget Pladsen for en Institution, hvor Drenge opdrages, som engang frit kan vælge, hvad Tro de ønsker, frit kan dømme i alle Samvittighedsspørgsmaal og være med til at træffe Afgjørelser i alle deres Kommunes og deres Lands Anliggender.

Skolen på Kirkepladsen
18/6 2002 10.22, © pelo

Skolen på Kirkepladsen

Navnet over døren blev monteret på forventet efterbevilling: Byrådet vedtog 1/12 1881 at den saakaldte "Friskole" nu maa benævnes "Kommuneskole", hvilket sidste Navn allerede er anbragt over Indgangsdøren til dens nye Bygning. Næstved Kommuneskole rakte indtil 1912 da Skolen på Jernbanegade blev taget i brug, derefter hed den Skolen på Kirkepladsen.