kampen om Nestved høiere Borgerskole 1862-69

realskolen iflg. Næstved Avis 1859-72

3/9 1859
Under 20de f.M. er ord. Catechet og førstelærer ved Borger­skolen i Næstved P.C. Friedens­reich allern. bekikket til ord. Catechet og Første­lærer .. i Helsingør.

2/1 1860
Under 27de Decbr. er Cand.theol. J.C.P. Clausen allern. beskikket til ordineret Katechet og 1ste Lærer ved Borger­skolen i Nestved.

11/2 1860
Under 3die Februar er Cand.Theol. F.R.D. Kragerop være beskikket til ordineret Katechet og Første­lærer ved Borger­skolen her i Byen.

24/7 1862, ann.
.. Ved Sommer­feriens Ophør oprettes en privat Real­skole i Nestved ... Underviisnings­gjenstandene ere altsaa: Religion, Dansk, Historie, Geografi, Natur­historie, Mathematik, Tydsk, Regning, Skrivning og Gymnastik samt Engelsk og Fransk som frie Fag. De Disciple, der skulle studere erholde særskilt Underviis­ning i Latin og Græsk. Betalingen for Under­viisningen er 3 Rd. maanedlig; de Disciple, der ønske at lære Engelsk og Fransk eller som forberede sig til en Latin­skole eller høiere Real­skole erlægge en forhøiet Betaling af 3 Mk. maanedlig for hvert af Sprogene, der efter­haanden optages i Under­viisningen. Brødre erholde en Moderation ... Anmeldelse om Disciple modtages .. af Hr. Brand­direkteur Tronier eller Hr. Kammer­junker v. Kaas i Nestved, efter den Tid af under­tegnede Bestyrer .. indtil den 15de August under Adresse "Borchs Collegium Kjøben­havn og efter den Tid "Nestved". ... G. Lindelof, Skolens Bestyrer.

9/8 1862, ann.
Bestyreren af den nye Realskole , Næstved, Hr. cand. Lindelof, vil, saasnart han faaer sig passende Leilighed, aabne sit Huus for Pensionaierer ... Brand­directør Tronier.

30/8 1862, ann.
Næstved private Realskole .. har begyndt sin Virksom­hed den 19de August med 20 Elever ... Fra Flyttedag, da Skolen flytter ind i sit til­kommende Lokale i Hr. Jern­støber Hermansens Gaard, kunne Pensionærer optages i Bestyrerens Huus ... G. Lindelof.

9/10 1862, ann.
.. siden man overdrog til mig at concipere Sagen af 29de April dette Aar angaaende den privili­gerede Real­skole, og siden denne Sag afsendtes med 144 Under­skrifter. 1. har Byen da siden den Tid faaet en privat Real­skole, der besøges af 29 Elever. ... 6te October 1862. C.C. Tronier.

19/1 1863
Communal­bestyrelsens For­handlinger .. den 8de Januar ..
4. .. Ministeriet for Kirke- og Underviisnings­væsenet har meddeelt, at Andragendet fra endeel Beboere om Real­skolens Nedl­æggelse m.v. ikke har kunnet bevilges

26/1 1863
(Indsendt.)
Til Efter­­retning for de 143 Mænd af Næstved By, som tilligemed mig have underskrevet et Andragende til Ministeriet for Kirke- og Underviisnings­væsenet, angaaende Næstved Real­skoles Ned­læggelse, istedetfor hvilken vi ønskede os en privat Real­skole ... Det af 144 Mænd ytrede Ønske blev desværre altsaa ikke opfyldt. ... Vi .. ville nu sætte vort Haab til, at det maatte lykkes den nu af 31 Drenge besøgte private Real­skole .. at vinde saadan Tillid og Tilgang at den gamle Skole maa ophøre af sig selv ... C.C. Tronier

31/1 1863
(Indsendt.)
I "Næstved Avis" af 26de ds. findes en af Hr. Brand­directeur Tronier Indsendt Artikel, der meget let kan opfattes som en Reklame for den af mig bestyrede Skole ... jeg meget nødig seer denne Fremsat i en indsendt Artikel, navnlig naar deri tillige inde­holdes en mig aldeles uvedkommende Polemik mod den herværende høiere Borger­skole ... G. Lindeloff.
ann.
Nestved (private) Real­skole søger ved sex Lærere at bibringe sine Disciple saadanne Kund­skaber, at de omtrent ved Konfirmations­alderen kunne søge den mindre Præliminær­examen, optages i en Latin- eller høiere Real­skole, paa et Seminarium eller ogsaa i en privat Dimissions­anstalt ... G. Lindelof.

7/7 1863, ann.
Nestved (private) Realskole afholder sin offentlige Aarsprøve ... G. Lindelof.

16/7 1863
Den af Hr. Cand.phil. G. Lindelof, Bestyrer af Næstved private Real­skole, udgivne Ind­bydelse ... Skolen, som er inddeelt i fire Klasser, tæller for Tiden 36 Disciple, der undervises, foruden af Skolebestyreren af 5 Lærere.

17/8 1863
Det offentlige Skolevæsen i Næstved
,
et Par Ord til Overveielse.
... Vel oprettedes der kort før og efter 1848 Betalings­skoler og høiere Borgers­koler, i hvis Spidse Katecheterne sattes; men herved blev man paa de fleste Steder staaende. Og dog burde disse holde Skridt med Tidens voxende For­dringer; thi en større Kund­skab og Oplysning og derpaa bygget større praktisk Duelighed og Foretagelses­aand er det Grundlag, hvorpaa Kjøb­stæderne maae staae for at hævde deres Plads lige­overfor vore rastløs frem­skridende Landbo­forhold, for at gjøre sig til Midtpunkter for deres natur­lige Opland saavel i aandelig som ogsaa i materiel Hen­seende.
... har der .. i det sidste Aar ved Siden af den høiere Borger­skole hævet sig en concurrerende privat Real­skole, der nu tæller næsten ligesaa mange Disciple som den offent­lige Skole ... Grunden hverken maa søges hos den offentlige Skoles Autoriteter eller hos dens Forstanders Personlig­hed, om hvem man vistnok med Sandhed kan sige, at han baade er elsket og agtet; men .. Tiden sløver de bedste Kræfter, og en Præst kan dog ikke gjøre for, at han tvinges til at skulle være Skole­mand ... en gunstig Leilighed til at gribe ind med en ordnende Haand.
I dette Øieblik er der netop en saadan Leilighed; en ældre Lærer ansøger om sin Afsked, og samtidig dermed afgaaer en anden ved Døden. Hvad laa nu nærmere end at forsøge at sammen­smelte de to concurrerende Skoler? ... Herved kunde maaske Ulemperne ved begge ophæves; den reent private Skole har ogsaa sine Ulemper ... Det er ikke nok, at der er Friskhed og Liv, der maa ogsaa være Garanti for Stadighed og en rolig Udvikling. Man koger ikke sin Mad ved et Fyrværkeri, men ved en rolig flammende Ild.
.. kunde man .. slaae ind paa to forvskjellige Veie. Man kunde ophæve den høiere Borger­skole og i Overeens­stemmelse med et i sin Tid af et Antal Borgere indgivet Andragende give en Privat­skole et aarligt Tilskud af Kommunen .. Men som bekjendt blev det omtalte Andragende afslaaet af Ministeriet ...
.. den anden Vei, der frem­byder sig, nemlig at sammensmelte den private Skole med den offent­lige ... vil det nemlig være det Naturligste at overdrage hele Ledelsen af de forenede Skoler til den nærværende Bestyrer af Privat­skolen ... i saa Tilfælde vilde man lige­ledes paa en forholds­viis let Maade bane Veien for en temmelig nødvendig Reform af den offentlige Skole ... Den private Realskole tæller jo c. 40 Elever ... en privat Skole kan aldrig i længden concurrere med en god offentlig Skole ..

20/8 1863, ann.
.. en dygtig Skole­mand med fornødent Lærerpersonale er villig til at fort­sætte den private Real­skole, saafremt dens nuværende Bestyrer skulde erholde Ansættelse ved den faste Skole ... 19 August .. C.C. Tronier.

29/8 1863, ann.
I Anledning af en fore­staaende Forandring ved Real­skolen have Under­tegnede affattet et Andragende til Ministeriet, som vi ønske at forelægge Byens Beboere ved et Møde, som afholdes i Raadstue­salen Mandagen den 31 Aug. ... den 28de August .. N. Bagger. N.C.J. Nielsen. J.M. Meyer. C.M. Wittusen. F.E. Sander. J.A. Hermansen. D. Meyer. E. Christensen. C. Petersen. Wildt.

31/8 1863
.. indbyde 10 Mænd .. Medborgere til et Møde .. i Anledning af Skole­sagen ... Hensigten er .. et Andragende til Kirke- og Underviisnings­ministeriet ibland Andet om, at Borgere, der ikke have Drenge­børn, som freqventerer den bestaaeende høiere Borger­skole, maa blive fritaget for at yde Bidrag til Skolens Opret­holdelse ... denne Begjæring ikke vil have nogen stor Sandsynlighed for at blive tilstaaet ..; men der gjøres samtidig et imøde­kommende Forslag .. at sammen­smelte den bestaaende høiere Borger­skole med den private Real­skole, som, naar dette var skeet, da vilde have et Elev­antal af circa 100 ..
Et temmelig betydeligt Antal Borgere havde ydet den Opfordring Følge, som 10 Mænd heri Byen havde udstædt om at samles med dem i Mandags paa Raadstuen for at slutte sig til et Andragende til Kirke- og Underviisnings­ministeriet angaaende Skole­sagen. Efterat Forskjellige havde udtalt sig, syntes Stemningen at være aldeles imod Andragendet, og det opnaaede nok, saavidt vi vide, ikkun een eneste Underskrift foruden Indbydernes.
Mere om Skolesagen.
.. At den herværende Real­skole lader meget tilbage at ønske, og at en Refom kan være fornøden, det er nu engang blevet en saa almindelig Paastand, at jeg ikke skal driste mig til at modsige den ... Ved første Øiekast synes den Paastand meget velment og retfærdig, at de Rige eller Velhavende,som ville lade deres Børn freqventere Real­skolen, meget vel selv kunne betale hvad den koster, uden Tilskud fra de mindre Bemidlede; men ligger der ikke heri en Umyndigheds-­Erklæring fra disses Side, idet de saaledes aldeles ville overlade Viisdommen til hine, der meget ofte maa bøde haardt nok for den gjængse Svaghed, at deres Poder skulle tvinges til at være fødte Genier? Dukker der ikke jevn­ligen et eller andet lyst Hoved op blandt den mindre bemidlede Deel af Folket? - og er det da ikke godt, at dette Hoved enten gratis eller for en billig Betaling kan erholde en høiere Under­viisning? - og bør ikke Borgeren med Glæde yde sit Skjærv hertil? ... ønskeligt, at den ærede Communal­bestyrelse .. vilde sætte dens Behandling paa Dags­ordenen og foreløbigen forenes om:
at nedsætte en Comitee ...

24/10 1863, ann.
Fra den 1ste November opretter Under­tegnede Aftencursus i dansk Stiil (navnlig Correspondance), Regning, Skrivning, Tydsk og Engelsk ... G. Lindelof.

7/1 1864
.. Paa Grund af Regimentets eventuelle Bortreise har min Skole mistet en af sine Lærere, ligesom jeg ogsaa maa gjøre Afkald paa den værdi­fulde Assistance, jeg har havt af Regimentets Under­officerer ... G. Lindelof.

14/1 1864, ann.
.. Et Lærer­embede ved den høiere Borger­skole i Næstved er ledigt. Embedets Regnings­sum er 377 Rd. Indtægterne ere: 300 Rd. i Penge, 50 Td. Byg betalte efter Kapitels­taksten, frie Bolig for en Familie (istedetfor denne, som ikke haves, har den afgaaede Lærer erholdt 70 Rd. aarlig i Huusleie­penge), 4 Favne Brænde til eget Brug, og Andeel i Skole­penge ... Vidnes­byrd om, at Ansøgerne kan give tilgørlig Under­viisning i Engelsk, Tydsk, Mathematik og Natur­lære, indsendes, stilede til Skole­direktionen for Hammer og Tybjerg Herreder, til under­tegnede Provst ... Sverborg pr. Vording­borg .. Bruun.

31/3 1864, ann.
Næstved private Realskole ... G. Lindelof.

"7/5 64
Under 1. maj er cand.philos. G. Lindelof, bestyrer af den private real­skole, beskikket til lærer ved den højere borger­skole med forpligtelse til at overtage sammes bestyrelse."

13/7 1865, ann.
Nestved høiere Borger­skole ... Nye Disciple .. anmeldes hos Inspektör Lindelof

10/10 1865
Minde­tavle over faldne Krigere. I Søndags indviedes .. en i St. Mortens Kirkes søndre Vaaben­huus opsat Minde­tavle over 7 ... Hr. Pastor Kragerop holdt Talen ..

26/12 1865
Nestved Communal­bestyrelse... den 7de Decbr. ..
10. Skr. fra Skole­kommissionen af 4de d.M. med .. Fore­spørgsel fra Pastor Kragerop om .. den hans Embede tillagte fulde Pengeløn

3/7 1866
Nestved Communal­bestyrelse... den 7de Mai ..
9. Brand­direktør Tronier med Flere andrage paa Real­skolens Udvidelse med en 6te Classe og om muligt Ret til at den mindre Præliminair­examen kunde afholdes ... til Skole­kommissionens Erklæring

"1/11 66, ann.
Lindelofs private undervisning i latin og fransk for realskolens disciple begynder lørdag 3/11"

3/6 1867
Nestved Kommunal­bestyrelse... den 31te Mai ..
5. .. Andragende fra Katechet Kragerop om Forhøielse i den ham tilstaaede Husleie­godtgjørelse ... ikke bevilge

10/2 1868
Nestved Communal­bestyrelse... den 6te Februar ..
6. I Anledning af en fra Brand­direktør Tronier modtagen Skrivelse angaaende en attraaet Udvidelse af Real­skolen eller forandret Klasse­inddeling i samme, hvorved Eleverne kunde gjøres modne til den mindre Præliminær­examen, vedtog man at lade et Udvalg, bestaaende af Bischoff, Thomsen og Tolder­lund, overveie Sagen og tillige under­søge, om en Formindskelse af Udgifterne til Skole­væsenet i det hele var mulig.

7/1 1869
Ved det i Tirsdags fore­tagne almindelige Valg af et Medlem af Næstved Byraad .. erklæredes Hr. Brand­direktør Tronier for valgt ..

16/1 1869
Uddrag af Nestved Byraads Forhandlinger .. den 12te Januar ... samtlige Medlemmer vare tilstæde med Undtagelse af Tronier og Zoff­mann
2. .. valgtes: ..
b. Til Skole­kommissionen: Beeken og Tronier

8/2 1869
Uddrag af Nestved Byraads Forhandlinger .. den 4de Februar .. tilstæde: .. Tronier ..
4. Udvalgets Betænkning om en Udvidelse og Forandring af den høiere Borger­skole samt er Forslag fra Tronier i samme Retning ... erklærede Udvalget at den af dem fore­slaaede Omordning først skulde træde i Kraft ved Vacance.

22/3 1869
Byraadet afholdt i Onsdags Aftes et Extra­møde ..
* "Skolesagen" var til 2den Behandling. I forrige Møde forelaa nemlig paa Foranledning af Tronier til 1ste Beh. et Forslag til Oprettelse af en Forberedelses­klasse ved den høiere Borgervskole .. samt en 6te Klasse, hvori Eleverne kunde forberedes til Preliminaier­examens lavere Grad. Dette forslag, som var udarbeidet paa Grund­lag af Troniers tidligere Forslag af Skole­udvalget og Skolekommissionen ... Tolder­lund talte ligeledes imod Forslaget i sin Heelhed, men ønskede en Forberedelses­klasse og stillede Ændrings­forslag .., hvori den tilsigtede 6te Klasse skulde bortfalde .... Tolder­lunds vedtoges

2/10 1869
Udnævnelse ... Hertug­dømmerne ... 28de September udnævnt Skole­inspektør Lindelof hersteds til Præst ved Roager Menighed ... er født Slesviger

9/11 1869
Uddrag af Nestved Byraads Forhandlinger .. den 4de dennes ..
3. Lærer Lindelofs Afgang fra den høiere Borger­skole ...

5/2 1872
.. er ordineret Kateket og Første­lærer ved Borger­skolen i Næstved Fr.R.D. Kragerop allern. beskikket til Sogne­præst for Sønder­sogns Menighed i Viborg Kjøbstad.

Næstved Tidende 9/12 1884

.. Da Lindeloff, der var en praktisk Skolemand, som Bestyrer ledede Skolen, medens den daværende Katheket maatte nøies med Førstelærer­stillingen, stod Skolen sig udmærket. ... Lindeloff havde vel flere uheldige Egenskaber, men han var desuagtet en Mand, som da holdt Skolen oppe og gjennem sin praktiske Ledelse og sin Myndighed førte Skolen frem til en Høide, som den senere er dumpet ned fra. Efter hans Bortreise kom Katheketernes Tid, og med den Skolens Forfald ..