byrådet

NT 14/11 1884
NT 14/11 1884

Lov 1860, brugt i Næstved første gang 2/1 1861, udvidede valgretten til alle skattebetalende folketingsvælgere (a). Men de valgte kun 7 af 13 borgerrepræsentanter, den højstbeskattede femtedel valgte de 6 (h): toklassevalg. Det var en stærk konservativ garanti, også støttet af 6-årig valgperiode og halv udskiftning hvert 3. år.

NT 25/5 1876
NT 25/5 1876

Lov 1868 omdøbte borgerrepræsentation til byråd. Det valgte ikke længere selv sin formand, senest Bischoff, den kgl. udnævnte byfoged og borgmester blev formand. En yderligere konservativ garanti. Byrådet var socialkonservativt. Hen ved midten af 70'erne skete en politisering så at det bliver muligt at placere enkelte medlemmer som opposition (o).

NT 14/11 1884
NT 14/11 1884

Op til de højstbeskattedes valg 2. jan. 1885 appellerede Tidende i en leder til håndværksmestrene om at tilslutte sig oppositionen. Det lykkedes ikke. Artiklen indledte med en analyse af de hidtidige magtforhold. Den er trods den politiske tendens ganske dækkede og kom til at holde en snes år mere: Næstved blev styret af en alliance af velstående købmænd og embedsmænd / akademikere inkl. den kgl. udpegede borgmester, støttet / tolereret af et smalt håndværkeraristokrati.

Ved et suppleringsvalg 1904 indvalgtes den første socialdemokrat. Han døde året efter, men ved valget for alle vælgere 1906 tog socialdemokraterne 6 af de 7 pladser, samme år også folketingskredsen. Tiden var ved at løbe fra de konservative garantier. Ved lov 1908, gennemført i Næstved 15. marts 1909, indførtes lige og almindelig valgret, også for kvinder og tyende, dertil forholdstalsvalg der fremmede partipolitisering. Den nye tid blev socialdemokratiets.

Byrådet bestemte ikke byens udvikling. Det gjorde borgernes foretagsomhed, men byrådet faciliterede og regulerede den. Rådet bestod af et udsnit af byens elite, men der var også indflydelsesrige borgere der ikke befattede sig med byrådsarbejde.

De 2 landsogne, Sct. Mortens (Åderup) og Sct. Peders (Grimstrup og Maglemølle) havde hver en repræsentant i byrådet med stemmeret i fælles anliggender: skole og fattigvæsen.

Litt.:
Her er en oversigt over byrådets medlemmer 1900-2020, et prisværdigt initiativ, desværre er resultatet forkert for årene 1900 - 1909.