NT 25/5 1871
NT 25/5 1871

borgerlig splittelse 1871

NT 5/6 1871:

Nestved, den 5te Juni.
Industri- og Sparebanken afholdt .. i Fredags sin aarlige Generalforsamling. ... De efter Tour fratrædende Direktører, Kjøbmand Brandt og Malerm. Kann gjenvalgtes saagodt eenstemmig ... Derefter forhandledes Forslag fra 12 Aktionærer, navnlig om at Eiere af Afdrags-Aktier ikke skulde have Stemme, medens Eiere af flere Aktier skulde have flere Stemmer i Forhold til Antallet af deres Aktier, og at fire af Direktørerne ikke, som nu fastsat, absolut skulle være Industridrivende, men kun bosatte i Nestved. Efterat Bundtmager Michelsen med Varme havde henstillet til Forsamlingen at forkaste disse Forslag, som iøvrigt ikke forsvaredes af nogen af Forslagsstillerne, blev ved Afstemningen samtlige Forslag forkastede med stort Fleertal. ... Sluttelig underrettede Direktionens Formand, Bogh. Hansen, Forsamlingen om, at en Beslutning han længe havde næret, var i Aften kommen til Modenhed hos ham, saa at han fra nu af udtraadte af Bestyrelsen. Kbmd. Brandt overraskede derefter Forsamlingen ved at erklære, at han havde rigtignok iaften modtaget Gjenvalg, men nu maatte ogsaa han udtræde ..

NT 21/7 1871:

Nestved, den 21de Juli.
Nok en Laanebank i Nestved. Indtil for 5 a 6 Aar siden existerede der ingen Sparekasse heri Byen ... I Vinteren 1866 satte den nyligt dannede "kommunale Forening" sig i spidsen for at faae oprettet et Spare- og Laane-Institut, grundet paa Aktier, og heraf fregik da som bekjendt "Industri- og Sparebanken for Nestved og Omegn", der nu i fem Aar har udviklet en stedse større og gavnligere Virksomhed. ... Rygtet fortæller, at man gaaer Svanger med at faae oprettet endnu et nyt Laane-Institut heri Byen. Vi have længe vægret os ved at fæste Lid hertil, men det fortælles os nu af Flere, at de ere blevne praiede om at tage Aktier i et saadant. men dog havde vægret sig ved at række Haand til et Foretagende, som de ansaae for at være møntet paa, som man siger, at flaae Industri- og Sparebanken ihjel. Naar man .. seer den Retning hvori Industri- og Sparebanken virker, og man veed, at der samtidig med dennes Oprettelse fra anden Side oprettedes en "Sparekasse for Nestved og Omegn" og at "Den sjællandske Bondestands Sparekasse" holder Kontordag heri Byen hver Maaned, saa maa vist Enhver indrømme, at Byen nu er godt forsynet med Penge-Institutter og ikke trænger til Flere. Dersom det derfor virkelig skulde blive til Noget med den nye Bank, saa maa man antage, at Ministeriet, naar det kommer til Kundskab om Forholdene, ikke vil støtte et Foretagende, der nærmest synes fremkaldt af personlige Hensyn, ved at indrømme de sædvanlige Begunstigelser med Hensyn til Fritagelse for Brugen af stemplet Papir o.L.

NT 12/8 1871:

Projektet til en ny Laanebank .. om hvilken det ikke kan siges at den "afhjælper et længe følt Savn" ... de to Direktører fra Industri- og Sparebanken, som ved dennes sidste Generalforsamling trak sig tilbage, figurere som Direktører ved den nye Bank. Bogtrykker A.C. Bang er Formand for Repræsentantskabet, der rimeligviis ikke faaer stort at bestille.

Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn åbnede 1/10 i lejet lokale i Ny Gjæstgivergaard, hvor den blev genbo til både Industribanken og Sparekassen der begge havde kontor på Rådhuset. Inden årets udgang nåede den nye bank en aktiekapital rundt regnet 10 gange så stor som Industribankens.

Tidende havde ikke ret i at splittelsen bare skyldtes "personlige Hensyn". Hver aktionær 1 stemme eller stemmeret efter indskud er politisk. Der tegner sig en folkelig eller liberal opposition omkr. buntmager Michelsen*, malermester Kann*, bogtrykker C.V. Petersen*, Den Kommunale Forening, Industribanken og Tidende over for en herskende konservativ gruppe omkr. bogholder S.P. Hansen*, købmand Brandt*, bogtrykker Bang*, Diskontobanken og Avisen - selv om grupperne ikke var fast afgrænsede. Vi aner konturerne af Venstre og Højre hvor Michelsens Kommunale Forening var et uafhængigt maskeret by-Venstre.

Litt.:
Carl Henrik Paulsen: Danmarks ældste bank. 2011.

NT 9/9 1871
NT 9/9 1871