Ferdinands Gård

Axeltorv 7
17/4 2009 kl. 8.32 © pelo

Axeltorv 7 (t.v.), Kirkestræde 1 (t.h.), bygget 1899 ved arkitekt Fr. Wilsbech for manufakturhandler Lorents P. Ferdinand* der året før havde købt stedet af købmand Chr. Fuglede*. Johs. Jørgensen murede, Simon Jensen* tømrede.

De vandrette sandstensbånd, nu udført i beton, kunne referere til Bindesbølls Løveapotek skråt overfor, men var også i tråd med tidens renæssancemode. De specielle kviste genbrugte Wilsbech året efter i Krumport 2, andre kopierede dem på Farimagsvej 33 og i Torvestræde 11. Et hjørnehus med respekt for sig selv skulle have tårn, L.P. Ferdinand annoncerer da også forretningens flytning til Taarnbygningen. Tårnet har siden mistet sit spir og kvistene deres små spir eller pinnakler der ganske lignede de bevarede i Krumport 2.

den anden puniske Krig

Byrådet ønskede at udvide det smalle Kirkestræde, bl.a. af hensyn til en planlagt jernbane til Karrebæksminde som aldrig kom. Ferdinand fik tilladelse eller blev presset til at rykke huset ca. en meter frem mod Axeltorv til gengæld for en tilsvarende tilbagerykning mod Kirkestræde hvilket frilagde lidt af gavlen til Kirkestræde 3. Naboen t.v., købmand Chr. Satterup*, selv byrådsmedlem, krævede og fik erstatning "for formindskelse af hans ejendoms værdi". I byrådet 6/4 1899 leverede bogmester Dithmer et mesterstykke i mægling: Flertallet indsaa ikke, at Satterup havde noget Krav paa anden Erstatning end den Forøgelse, hans Grund faar ved den foretagne Forandring af Byggelinjen paa Torvet ... Imidlertid udelukker dette jo paa ingen Maade, at der kan tages Billighedshensyn. Satterup føler sig nemlig brøstholden derved, at Byraadet uden mindste Udgift har erhværvet 41 Kv.-Alen Grund, men paa Bekostning af, at der bygges ud foran hans Facadelinje paa Torvet. Jeg skal gjærne være med til under dette Hensyn at yde Satterup en Erstatning, men vil rigtignok samtidig betone, at Erstatningen paa ingen Maad gives paa Grund af noget som helst retligt Krav fra Satterups Side. (NT 8/4) Kommunens erstatning blev på 2.000 kr., mange penge dengang. Pengene brugte Satterup til at rykke sin egen forretningsfacade tilsvarende frem. Da ministeriet godkendelse forelå i byrådets møde 6/7 udbrød Dithmer: Saaledes endte den anden puniske Krig! (NT 7/6)

NT  21/4 1900
NT 21/4 1900

1900 flyttede husets nye ejer manufakturhandler L.P. Ferdinand selv ind i den store hjørneforretning med sit Crome & Goldschmidts Fabrikers samt Horsens Tugthus' Udsalg, tidligere Axeltorv 8 lige overfor. Ved flytningen reklamerede han særlig med Damp-Fjer-Renseri. Ferdinand boede selv på 1. sal med familie og tjenestepige, 1906 2 kommiser, tjenestepige og karl. Ferdinand boede her - død 1935/36, enkefru Therese Ferdinand var ejer og beboer - død 1945.

Chr. Aarup (1867 - 1934) videreførte forretningen 1908-18, Crome & Goldschmidt fortsatte her med Chr. Hoffmann* som bestyrer 1918-23. Så overtog Hoffmann selv manufakturforretningen. Han boede her også privat o. 1921-30. Forretningen fortsatte her indtil 1969, fra hans død 1951 under sønnen af samme navn. Han solgt til købmand Henning Munck, der solgte dametøj her indtil 1983. Damemodehandelen fortsatte som Louise, fra 1990 Laura, siden 1995 Solo.

Axeltorv 7 (t.v.)

Boghandler Carl Hinding* flyttede som Ferdinand selv kort, fra Axeltorv 5, til butikslokalet t.v. 30/4 1900. Han boede her også med familien, 1906 også 2 medhjælpere, 2 lærlinge og 2 tjenestepiger. 1/4 1913 overtog hans medhjælper siden 1906 August Børner* boghandelen. Han solgte pr. 30/4 1962 til Karl Johan Lange der 13/5 samme år flyttede den til Torvestræde 13. Nu er den i Torvestræde 3. Han fulgtes her 1964 af Finn Andersen med stof, tråd og knapper. 1987 - ca. 2020 drev Niels Funder der begyndte 1982 i Kindhestegade 12, herretøjsforretning her.

Kirkestræde 1 (t.h.)

Forrest i Kirkestræde var

Bagest

NT 5/2 1904
NT 5/2 1904
Axeltorv 7
13/5 2002 kl. 8.31 © pelo

200, gl. 144