gasværk

gasværket ca. 1900
ca. 1900, E. Arnholtz, NæstvedBilleder 79,493-039

På terrænet ned mod åen byggede Næstved Kommune sit gasværk 1861-62. Ingeniør Thorning var bygmester, ingeniør Hovitz kommunens konsulent og tilsynsførende. Med i byggeriet var tjenestebolig til gasværksbestyreren

Gasværket var et betydeligt økonomisk aktiv for kommunen. Overordnet blev det styret af byrådets gasværksudvalg, i mange år med jernstøber H. Hermansen* som formand.

Næstved Avis 24/11 1862: I Løverdags Aftes vare Byens Gader for første Gang oplyste med Gas. Prøven faldt heldig ud og Blussenes Klarhed og Styrke dannede en besynderlig Modsætning til Lysene fra de gamle pensionerede Tranlygter ... Det hedder, at man i Slutningen af denne Uge vil kunne tænde Gassen i Husene, da Gasmaalerne nu ere ankomne. Og 16/12: Efterat Gasbelysning nu i en 3 Ugers Tid har været benyttet heri Byen fra det herv. nyanlagte Gasværk, er man istand til nogenledes at bedømme, hvorvidt dette Anlæg svarer til Hensigten ... den gode Mening, man fik ved den første Prøve, har vedligeholdt sig. Gassen, som er i Brug i mange private Huse, brænder fortrinligt ... Maalere til 100 private Konsumenter og 65 Gadelygter ... der er indlagt Stikrør til c. 130 Forbrugere og opstillet c. 120 Gasmaalere og 70 Gadelygter ..

Kommunalbestyrelsen nægtede at forsyne sygehuset m.fl. af Hensyn til de paagjældende Bygningers Fjernhed (NA 29/9 1862). Først da fysikus Knudsen* 1875/76 byggede sin villa derude, kom der skred i sagen. 1882 blev forsyningen forlænget ud til tvangsarbejdsanstalten. Derimod bekostede byen gas til den nye jernbanestation fra åbningen 1870.

lokalisering
udsnit af matrikelkort 1865 v. landinsp. C. Smith, opdateret 1909, Geodatastyrelsen OT 2001651. N er kl. 1.

Gasværket blev udvidet 1887,1891 og 1894-94. Opstrøms i forlængelse af gasværket fulgte de øvrige kommunale værker:

1920-24 fulgte den store fornyelse. Gasværksvej (kort t.v.) blev skåret ned til indkørsel og en ny kajgade med bolværk og kran anlagt, det første stykke Havnegade. Havnen betalte for anlæg af kajen, gasværket stod for vedligehold. Bestyrerboligen blev sløjfet, i steder købte kommunen nabohuset Villa Pella, Slagkildevej 10, til bestyreren. Nyt kontorhus på hjørnet af Slagkildevej (forgr.) 1922:

gasværket 1927
1927, Næstved Museumsforening TP 51004
NT 3/5 1922
NT 3/5 1922
NT 13/10 1923
NT 13/10 1923
gasværk 1969
1969, Harry Nielsen, starbas.net 31040B4426

Gasværket blev igen udvidet 1943. Det fik en transportbro til kul og koks fra den nye havn; det er jo mindre behageligt for de, som færdes under Broen ved Passage ad Toldbodgade eller Havnegade idet de kunne få tilsmudset deres fine lyse sommertøj (NT 19/6 1957).

naboen t.h. for indkørslen: sidehus til Slagkildevej 16; det står endnu.

Næstved Kommune lukkede for bygas 1/1 1972, kort efter blev værket revet ned. 1975 anlagdes et grønt område.

gasværksskandalen

August 1943 blev gasværksbestyrer Frits Sørensen (1885 - 1963) arresteret og fængslet, tiltalt for returkommission med baggrund i de store Mængder Benzol, der var forsvundet (NT 12/8). Sidst på måneden blev han løsladt, men byrådet opretholdt anmeldelsen indtil 1944 da det vedtog at suspendere Sørensen og hans assistent Erik Petersen. Den borgerlige opposition der endnu ikke havde affundet sig med at Næstved var blevet en etpartistat, insinuerede korruption og magtmisbrug men måtte lade det blive ved det. Oktober 1944 blev Sørensen og Petersen rehabiliteret og kunne genoptage deres arbejde. Det var en stakket frist. På forslag af exborgmester, byrådmedlem og formand for de kommunale værker R. Calum fyrede byrådsflertallet i sommeren 1949 igen Sørensen og udnævnte i stedet driftsassistent Aksel Hansen, en veltjent partifælle. Det sprængte det i forvejen samspilsramte byråd. Sagen blev rejst i folketinget og byrådet blev sat på plads af indenrigsministeren og den socialdemokratiske landsledelse. Aksel Hansen blev igen driftsassistent, men Sørensen der nu var stærkt medtaget, ønskede ikke at genindtræde, så el-værksbestyrer Kr. Larsen blev chef for de samlede kommunale værker. Ved hans død 1966 blev Aksel Hansen igen gasværksbestyrer.

289, gl. 327