C. Paulsens Jernstøberi og Maskinfabrik

C. Paulsens Jernstøberi og Maskinfabrik
15/3 2002 kl. 11.58 © pelo

Indre Vordingborgvej 34, bygget her i Sydhaven, dengang uden for byen, for skovrider Peder D. Paulsen, Næsbyholm, der købte grunden 1867/68 og 1872 af købmand N.C.J. Nielsen*, til sønnen jernstøber Carl Paulsen*, der 1880 tilkøbte en parcel af købmand Brandt*. Af de fire længer er forhus, nordlige sidelænge (nærmest) og baglænge fra 1868, den sydlige sidelænge (t.v.) er tilbygget 1876. Skorstenen bag den er fra 1918, senere kortet ned.

Bygningerne overlevede to brande 1888 og 1919. Men udviklingen løb fra både dem og deres placering i den voksende by. I 1980'erne og 90'erne var der planer om at rive dem ned og genopføre dem i Den gamle By i Århus, med finansiel støtte fra blandt andre Støberihistorisk Selskab. Det var der ikke økonomi til. 2003 søgte ejerne om nedrivningstilladelse. I stedet blev baglængen erstattet af nybyggeri og de øvrige tre længer ombygget 2005-07.

Naboen, kunstneren Karl Hansen Reistrup*, forærede jernstøber Paulsen to af sine betonløver. De stod foran forhuset indtil ombygningen. Skiltet t.h. for forhuset er nu monteret på husets sydgavl.

Carl Paulsen (d. 1911) afløstes af sønnen Carl Paulsen (1879-1951). Virksomheden har overlevet 2 konkurser, 1939 og 1952/53, og ejes og drives stadig af familien, nu 6. generation. Beskæftigelsen har været svingende: 1870 6 arbejdere fast og 2 temporat, 1899 13 mand, 1911 3-4 mand, 1947 mere end 30. 1939 opførtes en ny produktionsbygning t.h. for de gamle, nr. 32 A, 1947/48 et nyt støberi på Omøvej der 1952-53 overgik til Viggo Petersens Næstved Jernstøberi og Maskinfabrik. I begyndelsen af 2005 flyttede virksomheden ud til Ydernæs.

Læs Carl Henrik Paulsens fremstilling af virksomhedens historie med ældre fotos og andre illustrationer.

Paulsens Jernstøberi, detalje
15/3 2002 kl. 11.58 © pelo

Forhus og nordre sidehus, bygget 1868, ombygget. Baghuset, der anes i baggrunden, med tilhørende skorsten nedrevet 2005/06.

Bygningen hvis gavl anes t.h., nr. 32A, er produktionshallen fra 1939. De første år rummede den støberiet, fra 1947 maskinværkstedet. De senere år har der været bilværksted. Nedrevet 2005.

Paulsens Jernstøberi, skorsten
9/5 2004 kl. 14.11 © pelo

Dampmaskinens skorsten fra 1918, oprindelig 25 m høj, senere kortet ned til 15 m, nedrevet 2005/06.

Annoncer fra Næstved Tidende:

og fra Næstved Avis:

NT 2/8 1900
NT 2/8 1900

1892 indlagde Paulsen det elektriske Lys i min Fabrik og tilbød sig som installatør (NT 24/3). Året efter søgte han om Anlæg og Eneret paa Driften af en elektrisk Centrallysstation i Nestved (NT 15/4 1893), men byrådet stillede betingelser der efter hans opfattelse gjorde projektet umuligt (NT 20/8). 1894 installerede han elektrisk lys på papirfabrikkken, også i topfunktionærernes boliger, 1895 i Tidendes trykkeri og redaktørens lejlighed, beskrevet i bladet 29/9: Lyset kan tages dels direkte fra 3 Hestes Dynamo, som trækkes af en 3 Hestes Gasmotor, og dels fra et i Forhold til Anlægets Størrelse temmelig stort Akkumalator-Batteri.

Paulsens Jernstøberi, sidelænge
5/5 2005 kl. 11.31 © pelo

Sydlige og nyeste sidelænge, bygget 1876 som sav- og høvleværk. Spånerne medgik til brændsel for dampmaskinen i kælderen. 1888 hærget af en alvorlig brand.

Paulsens Gårdhave

Paulsens Gårdhave, Indre Vordingborgvej 34
29/3 2009 kl. 12.38 © pelo

Af de fire længer er forhus og nordlige sidelænge (t.h.) fra 1868, den sydlige sidelænge (t.v.) er tilbygget 1876.

2003 søgte ejerne om nedrivningstilladelse. Næstved Kommune søgte en løsning. 22/6 2004 kunne Næstved Tidende skrive: Paulsens Maskinfabrik bliver reddet fra nedrivning. En nærlæsning af artiklen såvel som af kilden, lokalplan B9.2-2, endeligt vedtaget 12/10 2004, fortæller noget andet: De 3 forreste længer bevares, inkl. skorstenspiber, der dog kan nyopbygges og flyttes ligesom kviste og tage; baghuset erstattes af nye rækkehuse, også de to skorstene falder. Byggeriet 2005-07 ved arkitekt Henrik Sørensen for Ejendomsselskabet Dania ApS, skabte 16 ejerboliger.

Endnu en brøkdelsbevaring. Næstved Tidende udtrykte det præcist 6/11 2003: Næstved Kommune kan sige nej til nedrivning, men kommunen kan ikke tvinge nogen til at vedligeholde bygningerne.

Paulsens Gårdhave, gavl med skilt
18/3 2008 kl. 12.08 © pelo

Forhusets sydgavl. Skiltet sad før over porten t.h. for forhuset.

Indre Vordingborgvej 32

Indre Vordingborgvej 32
28/3 2005 kl. 11.21 © pelo

1905-06 byggede jernstøber C.F.C. Paulsen sig denne villa ved siden af fabrikken.

192b,c,n