Søeborghus

Teatergade 2, Jernbanegade 6
8/6 2004 kl. 7.26 © pelo

Teatergade 2, Jernbanegade 6, bygget 1896-97 ved arkitekt Th.A. Hirth, Kbh., for malermester C.K. Søeborg*. Tagkonstruktion og forretningsfacader ændret 1945 ved arkitekt Knud Andersen. Restaureret 2003-04 ved arkitekt Henrik Sørensen for brdr. Lodal.

Københavnertårnet inspirerede vel til det på hjørnet Jernbanegade Kattebjerg i den anden ende af karréen. De havde begge flagstang og gelænder på toppen. Tårnet brændte 15/2 1969 og blev først retableret ved restaureringen 2003-04, omend ikke helt med sit oprindelige udstyr.

Huset rummer 9 lejligheder og et butiksareal på 180 m2.

I den velbeliggende hjørneforretning:

Mod Teatergade (t.v.) var der servering 17/10 1900 til 1972

Mod Jernbanegade, t.h., var der tobaksforretning o. 1901-80

og radio-, plade- og tv-forretning o. 1958-70, først Kruse & Hansen der 1962 opslugte Crown Radio, fra 1962/63 Kruse.

I kælderen derunder var der håndværk med butik

I den fine hjørnelejlighed bag balkonen var der liberalt erhverv

Et eller andet sted i ejendommen var der anlægsgartnerforretning, o. 1925 ved Jens Peter Henriksen, o. 1943-60 Knud Nielsen. To kolonialhandlere med forretning i Sct. Mortensgade 1 boede her: Jørgen Kristensen o. 1916 og William Larsen o. 1925; o. 1906 også skotøjshandler Sophus Jensen der havde forretning i Torvestræde 13-15, fraflyttet til Jernbanegade 5 overfor.

Højskolehjemmet

NT 18/10 1902
NT 18/10 1902
NT 29/10 1909
NT 29/10 1909

1902 etablerede en gruppe under ledelse af pastor H.P. Meinertsen, Fodby, og pens. lærer K. Vinther, Næstved, en forening der genskabte det højskolehjem der 1891-93/94 havde boet i Kattebjerg 3. Det drev pensionat her 22/10 1902 - 1909; Meinertsen forklarede: Næstved er jo baade Garnisonsby og rummer ogsaa ellers mange unge Mennesker, der ikke har noget egentligt Hjem i Byen .. der her som andet Steds vil være baade Rejsende, der foretrækker at bo paa et Højskolehjem fremfor paa et Hotel, og Folk, der under et kortere Besøg i Byen ønsker at opholde sig et saadant Sted (SS-D 15/10). Fra januar 1904 suppleres med et soldaterhjem i et værelse. 1906 boede bestyrerinde Kirsten Nielsen i stueetagen med direktrice Caroline Jensen, husholdningselev, tjenestepige og en logerende syerske.

1909 overtog frk. Astrid Coff (f. 1876) lokalerne. 1911 boede hun her med medhjælperske, stuepige og køkkenpige, virksomheden var fordelt på stueetage og 1. sal. 1916 boede frk. Coff, to stuepiger, kokkepige og pensionærer på 2. sal.

NT 5/11 1909
NT 5/11 1909

Det opr. højskolehjem var netop flyttet til det nye Ramsherred 18 og lagde afstand til efterfølgeren her. 1919 overtog frk. Coff også det lokalerne i Ramsherred og flyttede derover.

bygningshistorie

rejsegilde 1896
rejsegilde 27/3 1897, Næstvedegnens Arkiv

Et rent gæt: Fotografen kunne være Carl E.H. Kaiser der åbnede sit atelier øverst i Teatergade 2 (t.v.) straks huset var færdigt.

Grunden tilhørte Næstved Kommune. Den var den sidst på denne del af Jernbanevejen, så en utålmodig offentlighed kaldte den Gabet. 24/7 1896 købte malermester Søeborg den på auktion. Andre interesserede var naboerne: urmagermester P. Jensen og murermester Ole Petersen.

Et vilkår var at køberen skulle bygge en 2-etages hjørnebygning inden udgangen af 1897. 2/9 indsendte Søeborg tegningerne; Næstved Tidende 3/9: Ejendommen vil efter Tegningen at dømme blive den smukkeste og anseligste i Nestved. Byrådet tilsluttede sig den bedømmelse og godkendte planen; man var positivt overrasket over at huset blev med 3 etager - og en smule bekymret: Kan man nu være vis paa, at Vandet i Ildebrandstilfælde kan naa op i Højde med Tagryggen?

Søeborg kendte vel den nyetablerede arkitekt Hirth fra Teknisk Skole. Han var ganske produktiv, i dag mest kendt for tårnet i Københavns Zoo. Lars Hansen, Præstø, murede, Steffen Larsen og Fr. Jensen tømrede.

Huset havde fra begyndelsen store forretningsvinduer - meget moderne.

indflyttere

Folketællingen 1/2 1901 opregner 6 beboelseslejligheder, 3 med erhverv og beboelse, 1 kun erhverv.

I stueetagen:

På 1. sal:

På 2. sal:

Antagelig på kvisten der ikke nævnes særskilt:

Solid middelklasse, især selvstændige. Den traditionelle husholdning er stadig fremherskende: Tjenestefolk og medhjælpere bor hos arbejdsgiveren, omend medhjælpere nu har status af logerende.

Søeborghus ca. 1915
ca. 1915, postkort

huset ca. 1915 og i det væsentlige indtil 1969.

Næstved Tidende 1/9 1897: Mest fremtrædende og langt den dyreste blandt de ny Bygninger er Malermester Søeborgs. Stolt og statelig, som den ligger der paa Hjørnet af Jærnbanegade og Teatergade, tiltrækker den uvilkaarlig Øjets Opmærksomhed, naar man som fremmed kommer til Bys; ... Fra Grunden til 1ste Sal, til Hovedgesims samt Baand- og Vindusomfatninger er benyttet Kridtsten fra Stevns, dev tager sig særdeles smukt ud. ... Tager .. er af Zink. ... Bygningen, som har en Grundflade af ca. 1100 Kvadratalen, er delt i 125 Rum, deri indbefattet Værelser, Butikker, Korridorer, Pigekamre osv. ... 5 større og 2 mindre Lejligheder, 1 større og 2 mindre Butikker i Stuen samt en Kjælderbutik og et fotografisk Atelier ... i hver af de 5 store Lejligheder er der indsat en af Kählers Porcellænsovne.

før restaurering

før restaurering
28/5 2002 kl. 8.25 © pelo

Sådan så huset ud i maj 2002, og i alt væsentligt fra branden 1969 indtil det blev pakket ind til restaurering i efteråret 2003.

Teatergade 2

Teatergade 2
16/9 2001 kl. 10.02 © pelo

før restaurering. Bag de store nordøstvendte kvistvinduer var der fotoatelier 1897-1935, 1897-1905/07 ved Carl E.H. Kaiser der flyttede til Fixhus, 1912-35 ved Søren Sørensen der flyttede over i jernbanegade 1.

Teatergade 2
8/6 2004 kl. 7.47 © pelo

Jernbanegade 6

Jernbanegade 6
27/5 2002 kl. 17.05 © pelo
Jernbanegade 6
27/5 2002 kl. 17.05 © pelo
59, 319