Grønnegade 37, Ringstedgade 14

Lillelunds hjørne
1934, Næstved Museum

Grønnegade 37 (t.v.), Ringstedgade 14 var tidligere 2 ejendomme, begge med klassicistiske forhuse. Begge blev nedrevet 1934 for Sydsjællands Jernforretning hvis nye, næppe helt færdige lagerbygning anes helt t.v. Hjørnehuset gav især plads for en gaderegulering i forbindelse med kommunens trafiksanering som optakt til anlæggelsen af den nye havn. Portal med dør mod Ringstedgade blev reddet og opbevaret af Næstved Museum der udstillede den 1986/87. Gården bagved afløstes af Stålgården.

hjørnet

er bygget 1837 for snedkermester Ole Søllegaard* der netop havde købt det tidl. hus af boet efter brændevinsbrænder Schiøts enke. Han har nok også har designet den fine klassicistiske portal med dør mod Ringstedgade.

Søllegaard flyttede hertil fra Torvestræde 5. Hans husstand bestod 1845 af kone, 2 børn, 2 svende og en logerende. Snedkeriet videreførtes fra 1856 af sønnerne Christian (d. 1889) og Peter Søllegaard (1826 - 1905) der solgte huset 1902, så af andre, især med ligkister:

Her var dameskrædderi senest 1890 - 1906

Tobakshandler Jens Theodor Larsen åbnede 1896 forretning her, 1902 købte han gården af snedker Søllegaard. Larsen boede her også, 1906 i stueetagen med familie og ekspeditrice, senere på 1. sal med familie. Han overlod senest 1915 forretningen på hjørnet (foto) til Poul Frederik Jakobsen (eller Jacobsen) der også var brødkusk. Også han boede her, i stueetagen, indtil nedrivning.

J.Th. Larsen var kasserer, senest 1916 bogholder i Næstved Sygeforening af 1861 der kun var for mænd. Den blev 1918 lagt sammen med Næstved kvindelige Sygekasse til Sygekassen Næstved med kontor hos Larsen der også drev sagførerkontor. Larsen boede her - død 1929, men 1927 flyttede sygekassen til egen nybygning.

Skomager N.P. Jeppesen t.h. begyndte 1926 og fortsatte efter nedrivningen i Ringstedgade 3.

Litteratur:
Eske Møller: En port, en dør .., Liv og Levn 1, Næstved Museum 1987

snedkeritrakasserier

Christoffersen var Emil Michelsens Efterfølger. Dan han december 1916 flyttede til blev han J.P. Michelsens Efterfølger. Han annoncerede: Mit Værksted og Ligkistemagasin er flyttet fra Grønnegade til Ringstedgade 20 (NT 21/12), men fik uventet svar: Ligkiste-Magasinet er ikke flyttet fra Grønnegade 37 ... Emil Michelsens Eftflgr., H.P. Madsen (NT 14/2 1917). 1922: .. da Ejendommen, Ringstedgade 20, er bleven købt af en af mine Kolleger, har jeg maattet henflytte mit Værksted og Ligkistemagasin til mine tidligere Lokaler, Grønnegade 37, "Det gamle Ligkistemagasin" ... P. Christoffersen, Snedkermester (NT 21/10). Køber var H.P. Madsen, der nu flyttede sit værksted derhen.

ejendommen bagved

t.h. med forhus mod Ringstedgade, tidl. også del af nr. 12, afløste et bindingsværkshus af samme omfang 1839 for bagermester H.P Kampmann*. 1856 blev det beskrevet: den toetages smukke grundmurede Gaard (NA 2/2); huset blev ombygget 1873 for købmand Lillelund*; baghuse mod Grønnegade (t.v.).

Kampmann havde 1834 overtaget gården efter sin svigerfar Carl Friderich Addit* hvis bageri han havde bestyret. Det fortsatte:

Gården her solgte C.F. Struer 1856 til malermester E.F. Kann*, tilflyttet fra Brogade, der drev værksted og butik her indtil midt i 1860'erne. Bageriet satte han til leje leje ligesom yderligere en butik: Kjøbmandsboutik. En Boutik med Indretning samt 4 Værelser med Pakhus, Staldrum og Kornloft er at erholde tilleie (NA 27/4 1857).

9/7 1857 anbefalede Næstved kommunalbestyrelse Præstø amt at imødekomme en ansøgning fra handelsbetjent Johan Frederik Lillelund* om fuldmyndighedsbevilling på grund af hans fordelagtige vidnesbyrd. 9/9 1857 - død 1905 drev Fritz Lillelund købmandsbutik her; 1864 købte han gården af Kann der i stedet købte gården Kirkestræde 4, engang i 1880'erne også nabogården i baggrunden, nu nr. 12. Lillelund forhandlede også jern og støbegods og oparbejdede en anselig forretning. Lillelunds husstand foruden familien:

På skatteydernes topti var Lillelund nr. 7 i 1870 og nr. 1 i 1884 og 1901. I begyndelsen af 2006 fik Næstved Byråd den spøjse idé at kalde den nyanlagte runddel foran huset Lillelunds Plads.

1881 delte Lillelund forretningen sådan at han selv fortsatte med grovvarer og engros og afstod den egentlige detailhandel til sine 2 hidtidige handelsbetjente:

Enkefru Emilie Lillelund (d. 1925) førte forretningen videre til 1911, da den igen deltes i to, 1914 stiftedes A/S Sydsjællands Jernforretning, der ved husets nedrivning beskæftigede godt 20 mand. Enkefru Lillelund boede her stadig o. 1916-21, på 1. sal, nu med reduceret husstand: stuepige og kokkepige. Direktør for Sydsjællands Jernforretning Hans Poulsen* med familie og 2 husassistenter boede boede på 1. sal her (eller i nabohuset 1929 -, tilflyttet fra villa Iron, Kornbakken 5; han flyttede ind i den nye gård.

Kolonialforretningen videreførtes af Lillelunds Eftf.

På den statelige 1. sal boede pastor Listov med kone og tjenestepige o. 1870, tilflyttet fra Riddergade 1.

Litteratur:
A. Müllertz (red.): Danmarks Søfart, Handel og Industri, bd. 2, Kbh 1917, s. 106f

hjørnet: 46, gl. 90
bagved: 251, gl. 91