en kassemanko 1837-38

Nestved Ugeblad

eller Præstø Amts Tidende.
Redigeret, udgivet og forlagt af M. Goldschmidt.
Trykt i H.G. Brills Bogtrykkerie, Myntergade No. 49 i Kjøbenhavn.

4. 24/10 1837, ann.
Til Underretning for dem, som ønske Uld fabrikeret til Klædevarer eller blot spundet til Garn, bekjendtgjøres, at Nestveds Arbeidsanstalts Fabrik modtager i større og mindre Partier til følgende Fabrikationspriser: ..
F.C. Bjerring, Inspecteur ved Fabrikken.

12. 19/12 1837
Indsendt.
... Man taler om, at der er Underbalance i Fattigkassen. - Et saadant Rygte vilde vel kunne finde Tiltro, dersom Kassereren, Herr Bjerring ikke var bekjendt som en duelig Regnskabsfører, en dygtig Oeconom og en redelig Mand ... vilde Herr Bjerring bevise sig og sine Venner en Tjeneste ved igjennem dette Blad at offentliggjøre sit Regnskab. ..

14. 2/1 1838
Den ærede Indsender .. i dette Blads No. 12, betræffende Næstved Fattigvæsen, skal erholde sit Ønske opfyldt, saasnart indeværende Aars Regnskab sluttes.
Nestved ...
F.C. Bjerring.

16. 9/1 1838
Læserne vil maaske erindre, at man igjennem dette Blad for kort Tid siden opfordrede Kasseren for Nestved Byes Fattigvæsen, Hr. Bjerring, til at offentliggjøre sit Regnskab for derved at gjendrive de Rygter, som vare udspredte om Underbalance i hans Kasse. Regnskabet blev ved Nytaarstid opgjort, og en Kassedefect af 736 Rbd. derved opdaget. Fattigdirectionen hvori Hr. Etatsraad Bluhme har Forsædet, raadslog om den Fremgangsmaade, som herved var at iagttage. Ifølge Lov og Ret burde Kasseren*) strax afsættes fra sit Embede, alle Deposita fratages ham og Sag anlægges imod ham for Underslæb ... Vilde Directionen ikke anvende Lovens Strenghed imod ham, saa tilkom det den at betale hans Defect. ... enedes man om at overlade Sagen til Borgernes egen Afgjørelse. I en Raadstuesamling, som afholdtes den 4de Januar, blev Regnskabet oplæst og Defectens Størrelse angivet. Hr. Etatsraad Bluhme bad derpaa Borgerne selv ved Stemmeafgivning afgjøre, oom de vilde tillade Bjerring at vedblive sit Embede som Inspecteur, eller de ville, at Communens Kasse skulde gjøres betalt af hans Bo ... En stor Majoritet af Borgere forlangte hans Afsættelse og Lovens Bud anvendt; men Hr. Etatsraad, Byfoged og Borgmester Bluhme forestillede Borgerne, hvor haardt det var ... Han bad derfor, at de vilde stemme om igjen og med Navns Underskrift. ... Paa Forslag af Bjerring selv bestemtes, at af hans Løn, som blev ansat til 250 Rbd. aarlig, skulde hveert Aar afdrages 25 Rbd ... Det kan altsaa vare henimod 30 Aar, inden hele Summen er betalt, og Bjerring er allerede nu en gammel Mand. ... "Loven skal gaae sin Jerngang;" siden kan Kjærlighed og Barmhjertighed læge de Saar, som hiin slog. ... talede ogsaa Pastor Petersen til Bjerrings Fordeel; han forestillede Borgerne, hvor meget Bjerring i sit Embede havde gavnet Fabrikken. ... Vi see slet ingen Grund til Mildhed og Eftergivenhed imod Bjerring, og dog har man istedetfor Straf i Naade entlediget ham fra sit Embede som Kasseer, ladet ham beholde det mindre besværlige som Inspecteur og overladt ham begge Embeders Løn for at afbetale 25 Rbd., der ikke engang udgøre Renterne af 736 Rbd. ... *) Han er tillige Inspecteur for den under Fattigvæsenet hørende Arbeidsanstalt, hvor Klæde og andre Tøier fabrikeres. Red.

17. 12/1 1838
Til Kasseer for Nestved Byes Fattigvæsen er istedetfor Bjerring Hr. Kjøbmand Thandrup senior bleven valgt. ... Vi beklage derfor meget den Omstændighed, at ikke begge Embederne, nemlig Kasserens og Inspecteurens, kunne forenes i een og samme Person, som før har været Tilfældet.

18. 16/1 1838
I No. 16 af dette Blad angave vi Underbalancen i Fattigkassen til 736 Rbd.; vi have imidlertid senere erfaret, at den den 2den Decbr. f.A. var 852 Rbd., og at der altsaa maa være en Feil i Regnskabet. Bjerring har, sit givne Løfte uagtet, ikke offentliggjort sit Regnskab, hvorfor vi maae fremsætte Ønske om, at et Par kyndige Mænd maatte udvælges til at revidere det ... Vi skylde imidlertid Sandheden at tilstaae, at vi ved en Feiltagelse fra vor Side berettede, at man havde antaget Bjerrings Forslag om en Afbetaling af 25 Rbd. aarlig paa hans Defect; det blev ikke antaget, men der blev ingen afgjørende Beslutning i denne Anledning fattet.

19. 19/1 1838
(Forlangt indrykket.)
.. skal snarest muligt Oplysninger blive bekjendtgjorte, hvorved det Ærede Publicum blive forelagt en fuldstændig Oversigt af de Functioner, jeg i 4 Aar har bestridt for Fattigvæsenet ...
F.C. Bjerring,
Inspecteur ved Nestved Arbeidsanstalts Fabrik.

20. 23/1 1838, ann.
At Udsalget af Nestved Arbeidsanstalts Fabriks Klæde er hos Hr. Kjøbmand Daase i Ringstedgade ..
F.C. Bjerring,
Inspecteur ved Fabrikken.

22. 30/1 1838
.. kræver Nødvendigheden dog, at vi tage til Gjenmæle mod en til Vest-Sjællandske Avis indsendt Artikel, betitlet "Klædefabrikken i Næstved", hvori man søger at undskylde Bjerrings Kassedefect ..

40. 3/4 1838
Tirsdagen den 27de Marts d.A. blev, som vi forrige Gang meldte, en Raadstuesamling afholdt her i Byen af Magistraten, de eligerede Borgere og det samlede Borgerskab ... Borgemesteren, Hr. Etatsraad Bluhme, tilkjendegav i Henhold til Forhandlingerne ved Raadstuesamlingen d. 4de Januar d.A. ... Endelig tilkjendegav Hr. Etaatsr. Bluhme, at Fattigregnskabet, som ved denne Leilighed ønskedes fremlagt, var af den forhenværende Kasseer aflagt og passerede under Revision blandt Fattigcommissionens Medlemmer, efter hvilken Magistraten skulde foranstalte det fremlagt. Den Kassebeholdning, som for Aaret 1837 skulde have været i Fattigkassen, angaves til 966 Rbd. - Mk. 8 s., som nu vare indbetalte af Bjerring, og hvorfor den nuværende Kasseers Qvittering fremlagdes.

50. 8/5 1838
.. Fattigregnskabet .. for 1836 er aldrig blevet fremlagt, men det er som bekjendt det, der af den forrige Kasseer er belovet offentliggjort siden Decbr. 1837, og som gav Anledning til de mange Debatter og Undersøgelser i vort Blad, fordi der fandtes en Underbalance i Kassen. Den manglende Summa er nu, som vi forhen have bemærket, og som Hr. Etatsraaad Bluhme har bekjendtgjort, indbetalt af Kasseren

94. 9/10 1838, ann.
... Nestved Arbeidsanstalts Fabrik .. F.C. Bjerring, Inspecteur ved Fabrikken.

114. 18/12 1838, bekendtgørelse
Efter Begjæring .. bliver den Inspecteur Bjerring tilhørende Gaard, Matr.No. 8 i Krumportstræde i Nestved, bestaaende af en Gadelængde paa 9 Fag til Beboelse, en Sidelængde til Stald m.v. paa 8 Fag, en dito paa 8 Fag med deriværende Hestemølle med 2 nye Malt- og Skaaekværne, samt en dito Gryntromle, 2 Luder paa 5 Fag, 2 Halvtagshuse, den tilliggende Grund, Gaards- og Haveplads, samt en Jordlod i Byens Mark paa circa 5 Tdr. Land, stillet til en 5te Auction .. Tirsdagen den 8de Januar ... ved 4de Auction er ikkun buden 750 Rbs. .. Bygningerne ere assurerede i Brandkassen for 2.650 Rbd og allernaadigst Privilegium til Skraae-, Gryn- og Maltmaling haves ...
B.C. Rye, const.

Sjællandsposten

eller Næstved- og Callundborg-Ugeblad. Redigeret af M. Goldschmidt Trykt, udgivet og forlagt i det Poppske Officin ved J.G. Salomon.

65. 13/8 1839
Fattigvæsenet i Nestved. Endelig .. Fattigregnskabet, at det er blevet fremlagt ... den hele Underbalance i begge Kasser udgjør omtrent 900 Rbd.

66. 17/8 1839
Fattigvæsenet i Nestved. - ... Nestved Fattigvæsens Hovedkasse .. give en Underbalance af 352 Rbd. 2Mk. 14 s ... Fabrikkassen .. Kassene hele Gæld bliver altsaa 352 Rbd. 2 Mk. 14 s .. giver en Underbalance i Kassen af 397 Rbd. 4 Mk. 5 s. Den hele Underbalance i begge Kasser .. bliver da 750 Rbd. 1 Mk. 3 sk hvortil dog endnu maa lægges de i forrige Nr. paaviste Summer til Beløb af henved 200 Rbd.

67. 20/8 1839
Fattigvæsenet i Nestved. - ... Fattigvæsenets Formue er saaledes i de sidste 5 Aar forringet med 2259 Rbd. 2 Mk. 11 s ... at den Maade, hvorpaa Fabrikken er bleven dreven og dens Kræfter anvendte i de sidste Aar, har ført til et høist uheldigt Resultat ..

Syd-Sjællandske Avis.

Redigeret, udgiven og forlagt af B.C. Rye.

2. 12/11 1839
Nestved Fattigvæsen.
.. Da Fattigvæsenet driver en Klædefabrik ... "Sjællandsposten No. 66 og 67 d.A." ... Spørgsmaal: hvorvidt det lønner sig at drive Fabrikken for Fattigvæsenets Regning ... En af 3 Medlemmer bestaaende Committee er saaledes ved Repræsentationsmødet idag bleven udnævnt af Repræsentationen til at foretage de i saa Henseende fornødne Undersøgelser.
8de November 1839. B.C. Rye.

14. 18/2 1840
... hvormeget Fattiglemmernes Forsørgelse aarlig har kostet Byen siden Fabrikkens Drift blev overtaget for Byens Regning ... om det ikke maatte være rigtigere at forsøge Klædefabrikken bortforpagtet ..

Nestved Ugeblad blev redigeret af student Meïr Aron Goldschmidt (1819-87) i København. Bladets linje var radikalt liberal, kritisk over for autoriteter, mistroisk over for magthavere. Bladet fortsatte som Sjællandsposten eller Næstved- og Callundborg-Ugeblad. Redaktøren løb ind i flere injuriesager og fik mindst en alvorlig dom mod sig. Han blev derefter kendt for det skarpt satiriske Corsaren.

Bladet havde lokalt kontor hos købmand Goldschmidt men blev trykt i København. Før jernbanen må det være befordret med postvogn. Det har nok betydet sen levering og lavt oplag.

Den Syd-Sjællandske Avis blev redigeret af prokurator Bertel Chr. Rye der boede i Østergade. Han var deputeret ved stænderforsamlingen i Roskilde og blev 1839 formand for Næstveds første borgerrepræsentation.

C.A. Bluhme (1794 - 1866) var borgmester og byfoged 1836-38. Han blev del af den nationalliberale elite, topembedsmand, handels-, udenrigs- og premierminister. Ved hans afgang blev Rye kortvarigt konstitueret.