Østergade 16
20/7 2003 kl. 9.23, © pelo

Østergade 16

hjørnet af Sortebrødrestræde (t.v.)

Nr. 14 (nedenfor) og 16 her har senest siden senest 1847 været samme ejendom. Den omfattede indtil engang mellem 1921 og 25 og nr. 12.

1856 solgte enkemadam Sophie Cathrine Galle brænderiet og den samlede gård. Hun flyttede ind på førstesalen med 5 ugifte døtre; hun boede her stadig 1870, nu med 4 døtre og en tjenestepige. 1880 var lejligheden overtaget af kaptajn og brandinspektør J.O.V. Matthiesen.

Galles efterfølger var firma Sonne & Zoffmann

De fik 3/7 1856 kommunalbestyrelsens tilladelse til i deres Gaard heri Byen at maatte anlægge og ved Dampkraft drive en Straaqværn til formaling af Korn til deres sammesteds værende Dampbrænderie (NA 5/8), men drev også almindelig blandet butikshandel. 1860 boede begge købmænd i gården, Sonne endnu som ungkarl, Zoffmann med familie; hustanden omfattede også 2 handelsbetjente, 1 contorist, 1 handelslærling, 9 tjenestekarle og 4 tjenestepiger, alle ugifte. Zoffmann var medstifter af Sparekassen for Næstved og Omegn 1866 og medlem af direktionen fra begyndelsen, fra 1876 som formand og første lønnede direktør. 1878 overdrog han sin halvpart i gården, stadig med dampbrænderi, til Sonne og åbnede ejendomsmæglerkontor. Kort før 1880 flyttede han til sparekassens ejendom.

Sonne averterede 1882 gården til salg: En større Eiendom med stor Gaardsplads og tilstrækkelig Plads til at drive Tømmerhandel, beliggende paa et godt Strøg og særlig egnende sig for Kjøbmandshandel, kan strax erholdes enten tilkjøbs eller tilleie. - I Eiendommen, hvor der i en lang Aarrække har været drevet Dampbrænderi, findes rigeligt og udmærket Vand, stor Dampkraft samt betydeligt Staldrum.(NT 2/12) Det blev ikke til noget. Han boede her stadig 1901, i lejligheden på 1. sal med kone og tjenestepige; 1906 sad hans enke tilbage; hun solgte 1911 gården til maltgører Andersen.

Fra 1882 afviklede Sonne en del af forretningen: Et velbeliggende Maltgjøreri med stor Kjælder og Loft, samt med tilhørende Beboelse, Stald med øvrige Bekvemmeligheder, tillige passende for Etablering af en Ølforretning, kan faaes tilleie hos J.M. Sonne, Østergade (NA 28/12 1882). Malt er spiret, tørret byg til brug ved ølbrygning. Maltgøreren boede o. 1901-06 i et sidehus i nr. 12, men forretningen var her, i det mindste fra 1920

Industribryggerier tog livet af maltgøreri og hjemmebryg.

Andre forretningsdrivende her:

Cigarhandler Hans Madsen (f. 1892), maltgører Andersens nevø, overtog onklens gård ved tvangsauktionen 1924. Da han lukkede 1967 gik lokalet til en udvidelse af farvehandelen:

Svend Mørkeberg åbnede Østergades Tapet og Farve 15/3 1955. Det var overfor i nr. 11, men 1960 flyttede han over gaden hertil. 1/7 1985 gik Mørkebergs Farvehandel videre til anden generation, Per Mørkeberg, i kompagniskab med mangeårig medarbejder Bent Mørk (d. 2011). De ejede også begge ejendomme og vedligeholdt dem smukt. 2012 afstod Mørkeberg forretningen; den lukkede kort efter.

Østergade 16
1/9 2001 kl. 9.39, © pelo

gård

Østergade 16
26/7 2008 kl. 18.26, © pelo

Sidelængen t.h. er bygget 1858 for Sonne & Zoffmann. Her begyndte slagtermester Emil Andersen* 1886; 1892 flyttede han til Riddergade 6. 1913-21 drev maltgører Kristian Andersen den lille Kasernen ved Sortebrødrestræde; 1916 var 14 værnepligtige indkvarteret her. Omkr. 1925-30 var her vognmandsforretning, o. 1930 ved Laurits Hansen.

Et lager her ombyggedes 1976 til del af butikslokale ved arkitekt Hugo Holkjær for farvehandler Mørkeberg. Øvrige baghuse (også nr. 14), efterhånden mest garager, ryddedes mellem 1985 og 2002. Fra senest 1930 var ovennævnte Laurits Hansen kørelærer her; 1946 købte han Købmagergade 15 og flyttede dertil.

Østergade 14

Østergade 14 ca. 1894
ca. 1894, E. Arnholtz, NæstvedBilleder 79,493-006

gårdens anden gadelænge: 1 etage grundmur med bindingsværk i porten 1854 for enkefru Galle

1883-95/96 manufaktur:

NT 10/7 1886
NT 10/7 1886

senest 1905 - 1960 cykel-, våben- og maskinforretning ved

1927 - ca. 1960 t.v. og i gården mekaniker Sidenius Hansen der var begyndt 1922 på Præstøvej 1. Hans speciale var Chrysler, Plymouth og Citroën som han også solgte brugt for bilhandler C. Bisgaard. Mellem 1959 og 63 overgik værkstedet til K. Hansen der sidstnævnte år etablerede en benzinstation (Uno-X, senere DK Benzin) i gården. Den flyttede 1976 helt ned til Sortebrødregade og overgik til naboen L.H. Supermarked. Den var her stadig 2002 men lukkede kort efter.

Østergade 14
15/8 2005 kl. 9.18, © pelo

16: 132, gl. 16
14: 131, gl. 15