hvem var hvem: C

Carlsen, Anders Peter

1876-1958
smed, cykel- og automobilhandler, fabrikant
Kindhestegade 6; Ringstedgade 11
privat også: Røde Hus; Kindhestegade 10

drev forretning 1899 - 1924, først i Kindhestegade, fra 1903 i Ringstedgade, o. 1912-20 under navnet Næstved Cyklebørs. I 20'erne også autoforretning sammen med Dybdahl, 1929 overtaget af Chr. Rahbek. 1911 købte C. gården af red. Regnar Petersen. Han boede stadig i den 1930 og ejede den til sin død. Andre videreførte forretningen i gården, siden 2006 er den i nabohuset Ringstedgade 9. APC var 1939 bygherre til Kindhestegade 10.

Carlsen, Christian

1842-1934
skomagermester
Nygade 10; Grønnegade 7; Jernbanegade 14

deltog i krigen 1864 med dragonerne, og dem holdt han sig til. Han etablerede sig 1867 i Nygade 10. Engang mellem 1870 og 1873 flyttede han til Grønnegade 7 som han ny- eller ombyggede 1875. CC drev værkstedet til 1918/19 hvorefter han flyttede til Våbenbrødrenes Stiftelse hvor han også var vicevært.

Caspersen, Anders

1866-
kolonialhandler; kaffe- og ostehandler
Ramsherred 21; 5; Ndr. Farimagsvej 18; privat: Ndr. Farimagsvej 1A

åbnede senest 1894 kolonialhandel i sin plejefar Ole Severinsens gård i Ramsherred. 1900 overtog han forretningen i nr. 5 som han drev til 1907 da den overgik til aktieselskabet A. Caspersen & Bertelsen der drev engroshandel med ost, mens Bertelsen tog sig af detailforretningen. 1916 overtog Bertelsen selskabet.

Caspersen købte 1906/07 bogtrykker Victor Petersens villa på Ndr. Farimagsvej og flyttede dertil. 1911/12 flyttede han til Roskilde, villaen gik også til Bertelsen 1916.

Castenschiold, Christian Ludvig v.

1782-1865
kommandant for ganisonen, general
Købmagergade 5

ejede gården i Købmagergade senest 1817, forlod Næstved 1838 for at tiltræde en kommando i hertugdømmet Slesvig, men beholdt gården her og vendte 1848 tilbage for at tilbringe sit otium her.

wikipedia

Castenschiold, Lorentz Vilhelm

1807-1903
regimentskirurg, distriktslæge
Riddergade 4; Torvestræde 3

var sygehusets daglige leder 1839-79.

Christensen, Carl

1838-
blikkenslagermester med lampeforretning
Ringstedgade 3; Farimagsvej

drev virksomhed i Ringstedgade 1868-1902, også betydelig udlejning til erhverv. 1871 reklamerede han med Luft- og Vand-Closetter af eget Fabrikat. 1902 flyttede han til Farimagsvej.

Christensen, Carl H.

1864-1931
bogtrykker, bankdirektør
Sct. Mortensgade 5, privat: Jernbanegade 6; Jernbanegade 11

var typograf fra Holbæk. 1898 etablerede han sig som bogtrykker i Sct. Mortensgade hvor han året efter blev vært for den nye Sydsjællands Social-Demokrat. 1903 lod han arkitekt Fr. Wilsbech bygge nyt hus i Jernbanegade hvortil han og trykkeriet flyttede samme år. Social-Demokraten flyttede med, 1913 overtog den selv trykkeriet.

1901 grundlade C A/S Haandværker- og Detailhandlerbanken for Næstved og Omegn, åbnet året efter; han var bankens direktør til sin død. 1907 overtog han sammen med boghandler Hinding og urmager Joost Bio, grundlagt året før af københavnske Kosmorama. Fru bankdir. Carl Christensen havde bevillingen til sin død 1940, sønnen kunstmaler Arthur Christensen ledede den i en lang årrække. Banken krakkede 2011, Bio findes stadig, nu på Kattebjerg 5.

C. var aktiv socialdemokrat

Christensen, Chr.

1866-1936
trikotagehandler; herreekviperingshandler
Ringstedgade; Hjultorv 5; Torvestræde 11

var en jysk uldhandler der på sine rejser faldt for Næstved. 1895 grundlagde han i Ringstedgade den trikotageforretning der året efter flyttede til Hjultorv 5 hvor den 1908 blev overtaget af Johs. Clausen, og hvor den voksede og stadig findes. 1905-09 var Chr. Christensen tilbage på Herning-kanten, som landmand. Så rejste han tilbage til Næstved og åbnede 2/10 1909 Chr. Christensens skrædderi og herreekviperingsforretning i Torvestræde, o. 1920 også med navnet Skandinavisk Beklædningsmagasin.

1925 blev sønnen Chr. Lundager-Christensen medindehaver, 1936 eneindehaver. 1964 solgte han forretningen der ophørte kort efter.

Christensen, Frederik H.

1835-1916
købmand
Østergade 28-30

drev købmandsforretning i Brandts gård 1864 - sin død. Sad i byrådet 1885 - mindst 1891, valgt af den højstbeskattede vælgerklasse. Kgl. Vejer, Maaler og Vrager senest 1906 - død.

Christensen, Georg

1889-
boghandler
Axeltorv 10

overtog 1914 Alfred Simons fallerede boghandel på Axeltorv, drev den til 1969 da den overgik til selskabet Georg Christensen. Familien driver den stadig - med C's oprindelige butiksskilt fra 1914.

Christensen, Jens

1865-1947
murermester 1897-
Brandtsgade 22; 26

byggede 1899 Brandtsgade 22 til sig selv, 1914 Brandtsgade 26 til sig selv. Der boede han stadig 1930. Han byggede flere huset i kvarteret, således Brandtsgade 23, Indre Vordingborgvej 10 1898 - og i Næstved: realskolen på Jernbanegade 1900-01 og Torvestræde 8 (Ny Apotek) 1901. Han sad i byrådet o. 1900.

Christensen, Niels Peter

1875-1963
bogtrykker
Vinhusgade 9; Købmagergade 10-12; Riddergade 7, Slagkildevej 1

etablerede sig 1896 i Vinhusgade, flyttede før 1901 til Købmagergade, købte 1905/06 gården på hjørnet af Riddergade og Slagkildevej af enkefru Bang. Trykkeriet blev videreført af sønnerne Poul, Knud og Svend Christensen til 1981.

Christensen, Peter

1868-
gårdskarl; købmand
Brogade 7; 4

boede senest 1901 - 1912 i nr. 7, arbejdede for købmand Birksted overfor der forstrakte ham med kapital til at etablere sig 1912, også i nr. 4. PC fortsatte til mindst 1943, især med brændsel.

Christensen, Peter Chr.

ca. 1801-
blikkenslager- og gørtlermester med lampeforretning
Kirkestræde 3; Pølsestræde; Sct. Peders Kirkeplads 13, Købmagergade 1

etablerede sig 1835, var o. 1840-45 i Kirkestræde, o. 1850 i Pølsestræde, senest 1860 - 1872/73 på hjørnet af Kirkepladsen og Købmagergade. Virksomheden er flyttet, men familien driver den stadig.

Christensen, Peter Frederik

1871-1949
tømrermester 1907-
Ringstedgade 32, værksted: Dehnsvej; Ndr. Farimagsvej 29

byggede huse på Niels Juelsvej og marken i øvrigt, 1912-13 Marievej 1-5, 1924 Ringstedgade 44-52 (senere 5. Maj Gården). P.F. Christensen & Søn lå på Nordre Farimagsvej o. 1943-70, sønnen Gunnar C var også arkitekt. Seriehuse på Hvedevænget, Ørnevej og Danavej, P.F.C. systemhuset især mellem Skyttemarskvej og Jagtvej 1949. En yngre søn, Ove C, etablerede sig 1934 som el-installatør i Købmagergade 10.

Christiansen, Hans

1848 - 1927
murermester
Kompagnistræde 7; Kattebjerg 11

overtog sammen med H. Larsen 1884 F.C. Sauers forretning i Kompagnistræde. De udførte murerarbejdet på Brandts Kaserne 1887. Senest 1890 boede C. på Kattebjerg hvor han ombyggede huset 1896 og 1901. 1927-28 solgte hans arvinger det.

1894 købte han Ramsherred 10 som han brugte til udlejning. Som ejendomsbesidder her gik han 1896 med i Konsortiet der 1898 anlagde Ramsherredgades Forlængelse. C sad i byrådet 1900 - mindst 1904.

Christiansen, Hans

1875-1961
ekviperingshandler, skotøjs- og møbelhandler, pantelåner
Riddergade 1; Kindhestegade 2

drev forretningen Konkurrenten o. 1898 - 1943, i kælderen i Riddergade som bestyrer, vel for J.A. Thomsen der drev en fin forretning i stueetagen -1911. 1909 købte C på tvangsauktion fabrikant Galles gård i Kindhestegade hvor han fortsatte for sig selv med udvidet sortiment - mindst 1943.

Christoffersen, Peter

1885-1944
snedkermester. ligkistemagasin
Grønnegade 37; Ringstedgade 20; Grønnegade 37; 20-22; Ringstedgade 25

begyndte 1911 i Grønnegade som Emil Michelsens Eftflgr., overtog 1916 J.P. Michelsens værksted i Ringstedgade og kaldte sig J.P. Michelsens Eftflg., flyttede 1921/22 tilbage til Grønnegade. Da huset der skulle rives ned 1934 flyttede han til Ringstedgade 25. Han specialiserede sig i ligkister. Familien fortsatte som bedemandsvirksomhed, siden 1990 på Farimagsvej 32.

Clausen, Jacob Paulin

ca. 1794 - 1855
kaptajn, prokurator 1838-, kæmner 1829-47
Købmagergade 3

kommandant for brand- og politivagten -1850, borgerrepræsentant 1852. Hans søn exam.jur. C. Clausen videreførte hans praksis i Sct. Mortensgade 9 til 1857.

Clausen, Johs.

1881-1974
manufakturhandler
Hjultorv 5; privat: Ringstedgade 30

overtog 1908 Chr. Christensens tidl. forretning på Hjultorv. 1921 købte han huset, senest 1945 optog forretningen hele facaden, senere også førstesalen. 1970 overtog han også nr. 7. Forretningen videreførtes af sønnen Erik Hoff-Clausen (1910 - 2002). Nu drives den af 3. generation, Jørgen Hoff-Clausen.

1912 købte C murermester P. Hansens tidligere villa i Ringstedgades Forlængelse og flyttede privaten derud.

Clausen, Schou; også Schou-Clausen

ca. 1804-
smedemester
Grønnegade matr. 69; Grønnegade dvs. nuv. Ramsherred 25

drev virksomhed 1851-85, fra 1853 ligeoverfor Ramsherred hvor han ejede gården. 3/2 1870, mens Jernbanegade endnu var under udgravning, behandlede byrådet en skrivelse fra ham om Tilladelse til, at han ved Gjennemskjæring baner sig direkte Adgang fra sin Eiendom til Banegaardsveien. Det blev nok til den smøge eller fodgængerpassage der forbandt Ramsherred med Jernbanegade indtil Ramsherreds forlængelse 1898. 1875 overlod byrådet ham og naboen t.h. Roding en Strimmel Jord ved Jernbanevei udfor deres resp. Eiendomme. De 2 naboer kom straks i strid om udmålingen af en omtvistet lille Triangel - den grund der siden blev gartneri og senere byggegrunde.

Cohen, Adolph Levin

ca. 1841-
klæde- og manufakturhandler
Axeltorv 8

C.W. Rodians Efterfølger 1867-81/82, 1882 fulgt af L.P. Ferdinand. C. var Mosait.

Cohen, M.P.

ca. 1835 - 1881
klæde-, manufaktur- og ekviperingshandler
Axeltorv 6; Hjultorv 1

drev forretning 1859-73, købte 1867 murermester Kalhauges gård på hjørnet af Axeltorv og Hjultorv og flyttede dertil. C. var Mosait.

Cortz, Arthur

1869-1947
bagermester, konditor
Vinhusgade 6-8; Brogade 3

overtog 1893 Langhoffs bageri i Vinhusgade, købte 1898 bagermester Holms gård på brogade - Brotorv og flyttede dertil. 1930 overlod han bageriet til sønnen Carl C. og drev selv restauration i gården - mindst 1940. Bageriet fortsatte - mindst 1970.

1912-13 indrettede han Cortz' Kaserne til 38 infanterister i et baghus.

Culmsee, Eduard

1823-94
købmand, vatfabrikant, fotograf
Kindhestegade 1; 2

begyndte 1850 i Kindhestegade 1-3, købte året efter nr. 2 og flyttede derover. Han drev også vatfabrik fra 1859 og fotoatelier fra 1865. Jacob Galle & Co. overtog forretningen 1866.