kampen om Nestved høiere Borgerskole 1862-69

realskolen ifølge Næstved Avis 1859-72

3/9 1859
Under 20de f.M. er ord. Catechet og førstelærer ved Borgerskolen i Næstved P.C. Friedensreich allern. bekikket til ord. Catechet og Førstelærer .. i Helsingør.

2/1 1860
Under 27de Decbr. er Cand.theol. J.C.P. Clausen allern. beskikket til ordineret Katechet og 1ste Lærer ved Borgerskolen i Nestved.

11/2 1860
Under 3die Februar er Cand.Theol. F.R.D. Kragerop være beskikket til ordineret Katechet og Førstelærer ved Borgerskolen her i Byen.

24/7 1862, ann.
.. Ved Sommerferiens Ophør oprettes en privat Realskole i Nestved ... Underviisningsgjenstandene ere altsaa: Religion, Dansk, Historie, Geografi, Naturhistorie, Mathematik, Tydsk, Regning, Skrivning og Gymnastik samt Engelsk og Fransk som frie Fag. De Disciple, der skulle studere erholde særskilt Underviisning i Latin og Græsk. Betalingen for Underviisningen er 3 Rd. maanedlig; de Disciple, der ønske at lære Engelsk og Fransk eller som forberede sig til en Latinskole eller høiere Realskole erlægge en forhøiet Betaling af 3 Mk. maanedlig for hvert af Sprogene, der efterhaanden optages i Underviisningen. Brødre erholde en Moderation ... Anmeldelse om Disciple modtages .. af Hr. Branddirekteur Tronier eller Hr. Kammerjunker v. Kaas i Nestved, efter den Tid af undertegnede Bestyrer .. indtil den 15de August under Adresse "Borchs Collegium Kjøbenhavn og efter den Tid "Nestved". ... G. Lindelof, Skolens Bestyrer.

9/8 1862, ann.
Bestyreren af den nye Realskole , Næstved, Hr. cand. Lindelof, vil, saasnart han faaer sig passende Leilighed, aabne sit Huus for Pensionaierer ... Branddirectør Tronier.

30/8 1862, ann.
Næstved private Realskole .. har begyndt sin Virksomhed den 19de August med 20 Elever ... Fra Flyttedag, da Skolen flytter ind i sit tilkommende Lokale i Hr. Jernstøber Hermansens Gaard, kunne Pensionærer optages i Bestyrerens Huus ... G. Lindelof.

9/10 1862, ann.
.. siden man overdrog til mig at concipere Sagen af 29de April dette Aar angaaende den priviligerede Realskole, og siden denne Sag afsendtes med 144 Underskrifter. 1. har Byen da siden den Tid faaet en privat Realskole, der besøges af 29 Elever. ... 6te October 1862. C.C. Tronier.

19/1 1863
Communalbestyrelsens Forhandlinger .. den 8de Januar ..
4. .. Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet har meddeelt, at Andragendet fra endeel Beboere om Realskolens Nedlæggelse m.v. ikke har kunnet bevilges

26/1 1863
(Indsendt.)
Til Efterretning for de 143 Mænd af Næstved By, som tilligemed mig have underskrevet et Andragende til Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet, angaaende Næstved Realskoles Nedlæggelse, istedetfor hvilken vi ønskede os en privat Realskole ... Det af 144 Mænd ytrede Ønske blev desværre altsaa ikke opfyldt. ... Vi .. ville nu sætte vort Haab til, at det maatte lykkes den nu af 31 Drenge besøgte private Realskole .. at vinde saadan Tillid og Tilgang at den gamle Skole maa ophøre af sig selv ... C.C. Tronier

31/1 1863
(Indsendt.)
I "Næstved Avis" af 26de ds. findes en af Hr. Branddirecteur Tronier Indsendt Artikel, der meget let kan opfattes som en Reklame for den af mig bestyrede Skole ... jeg meget nødig seer denne Fremsat i en indsendt Artikel, navnlig naar deri tillige indeholdes en mig aldeles uvedkommende Polemik mod den herværende høiere Borgerskole ... G. Lindeloff.
ann.
Nestved (private) Realskole søger ved sex Lærere at bibringe sine Disciple saadanne Kundskaber, at de omtrent ved Konfirmationsalderen kunne søge den mindre Præliminærexamen, optages i en Latin- eller høiere Realskole, paa et Seminarium eller ogsaa i en privat Dimissionsanstalt ... G. Lindelof.

7/7 1863, ann.
Nestved (private) Realskole afholder sin offentlige Aarsprøve ... G. Lindelof.

16/7 1863
Den af Hr. Cand.phil. G. Lindelof, Bestyrer af Næstved private Realskole, udgivne Indbydelse ... Skolen, som er inddeelt i fire Klasser, tæller for Tiden 36 Disciple, der undervises, foruden af Skolebestyreren af 5 Lærere.

17/8 1863
Det offentlige Skolevæsen i Næstved,
et Par Ord til Overveielse.
... Vel oprettedes der kort før og efter 1848 Betalingsskoler og høiere Borgerskoler, i hvis Spidse Katecheterne sattes; men herved blev man paa de fleste Steder staaende. Og dog burde disse holde Skridt med Tidens voxende Fordringer; thi en større Kundskab og Oplysning og derpaa bygget større praktisk Duelighed og Foretagelsesaand er det Grundlag, hvorpaa Kjøbstæderne maae staae for at hævde deres Plads ligeoverfor vore rastløs fremskridende Landboforhold, for at gjøre sig til Midtpunkter for deres naturlige Opland saavel i aandelig som ogsaa i materiel Henseende.
... har der .. i det sidste Aar ved Siden af den høiere Borgerskole hævet sig en concurrerende privat Realskole, der nu tæller næsten ligesaa mange Disciple som den offentlige Skole ... Grunden hverken maa søges hos den offentlige Skoles Autoriteter eller hos dens Forstanders Personlighed, om hvem man vistnok med Sandhed kan sige, at han baade er elsket og agtet; men .. Tiden sløver de bedste Kræfter, og en Præst kan dog ikke gjøre for, at han tvinges til at skulle være Skolemand ... en gunstig Leilighed til at gribe ind med en ordnende Haand.
I dette Øieblik er der netop en saadan Leilighed; en ældre Lærer ansøger om sin Afsked, og samtidig dermed afgaaer en anden ved Døden. Hvad laa nu nærmere end at forsøge at sammensmelte de to concurrerende Skoler? ... Herved kunde maaske Ulemperne ved begge ophæves; den reent private Skole har ogsaa sine Ulemper ... Det er ikke nok, at der er Friskhed og Liv, der maa ogsaa være Garanti for Stadighed og en rolig Udvikling. Man koger ikke sin Mad ved et Fyrværkeri, men ved en rolig flammende Ild.
.. kunde man .. slaae ind paa to forskjellige Veie. Man kunde ophæve den høiere Borgerskole og i Overeensstemmelse med et i sin Tid af et Antal Borgere indgivet Andragende give en Privatskole et aarligt Tilskud af Kommunen .. Men som bekjendt blev det omtalte Andragende afslaaet af Ministeriet ...
.. den anden Vei, der frembyder sig, nemlig at sammensmelte den private Skole med den offentlige ... vil det nemlig være det Naturligste at overdrage hele Ledelsen af de forenede Skoler til den nærværende Bestyrer af Privatskolen ... i saa Tilfælde vilde man ligeledes paa en forholdsviis let Maade bane Veien for en temmelig nødvendig Reform af den offentlige Skole ... Den private Realskole tæller jo c. 40 Elever ... en privat Skole kan aldrig i længden concurrere med en god offentlig Skole ..

20/8 1863, ann.
.. en dygtig Skolemand med fornødent Lærerpersonale er villig til at fortsætte den private Realskole, saafremt dens nuværende Bestyrer skulde erholde Ansættelse ved den faste Skole ... 19 August .. C.C. Tronier.

29/8 1863, ann.
I Anledning af en forestaaende Forandring ved Realskolen have Undertegnede affattet et Andragende til Ministeriet, som vi ønske at forelægge Byens Beboere ved et Møde, som afholdes i Raadstuesalen Mandagen den 31 Aug. ... den 28de August .. N. Bagger. N.C.J. Nielsen. J.M. Meyer. C.M. Wittusen. F.E. Sander. J.A. Hermansen. D. Meyer. E. Christensen. C. Petersen. Wildt.

31/8 1863
.. indbyde 10 Mænd .. Medborgere til et Møde .. i Anledning af Skolesagen ... Hensigten er .. et Andragende til Kirke- og Underviisningsministeriet ibland Andet om, at Borgere, der ikke have Drengebørn, som freqventerer den bestaaeende høiere Borgerskole, maa blive fritaget for at yde Bidrag til Skolens Opretholdelse ... denne Begjæring ikke vil have nogen stor Sandsynlighed for at blive tilstaaet ..; men der gjøres samtidig et imødekommende Forslag .. at sammensmelte den bestaaende høiere Borgerskole med den private Realskole, som, naar dette var skeet, da vilde have et Elevantal af circa 100 ..
Et temmelig betydeligt Antal Borgere havde ydet den Opfordring Følge, som 10 Mænd heri Byen havde udstædt om at samles med dem i Mandags paa Raadstuen for at slutte sig til et Andragende til Kirke- og Underviisningsministeriet angaaende Skolesagen. Efterat Forskjellige havde udtalt sig, syntes Stemningen at være aldeles imod Andragendet, og det opnaaede nok, saavidt vi vide, ikkun een eneste Underskrift foruden Indbydernes.
Mere om Skolesagen.
.. At den herværende Realskole lader meget tilbage at ønske, og at en Refom kan være fornøden, det er nu engang blevet en saa almindelig Paastand, at jeg ikke skal driste mig til at modsige den ... Ved første Øiekast synes den Paastand meget velment og retfærdig, at de Rige eller Velhavende,som ville lade deres Børn freqventere Realskolen, meget vel selv kunne betale hvad den koster, uden Tilskud fra de mindre Bemidlede; men ligger der ikke heri en Umyndigheds-Erklæring fra disses Side, idet de saaledes aldeles ville overlade Viisdommen til hine, der meget ofte maa bøde haardt nok for den gjængse Svaghed, at deres Poder skulle tvinges til at være fødte Genier? Dukker der ikke jevnligen et eller andet lyst Hoved op blandt den mindre bemidlede Deel af Folket? - og er det da ikke godt, at dette Hoved enten gratis eller for en billig Betaling kan erholde en høiere Underviisning? - og bør ikke Borgeren med Glæde yde sit Skjærv hertil? ... ønskeligt, at den ærede Communalbestyrelse .. vilde sætte dens Behandling paa Dagsordenen og foreløbigen forenes om:
at nedsætte en Comitee ...

24/10 1863, ann.
Fra den 1ste November opretter Undertegnede Aftencursus i dansk Stiil (navnlig Correspondance), Regning, Skrivning, Tydsk og Engelsk ... G. Lindelof.

7/1 1864
.. Paa Grund af Regimentets eventuelle Bortreise har min Skole mistet en af sine Lærere, ligesom jeg ogsaa maa gjøre Afkald paa den værdifulde Assistance, jeg har havt af Regimentets Underofficerer ... G. Lindelof.

14/1 1864, ann.
.. Et Lærerembede ved den høiere Borgerskole i Næstved er ledigt. Embedets Regningssum er 377 Rd. Indtægterne ere: 300 Rd. i Penge, 50 Td. Byg betalte efter Kapitelstaksten, frie Bolig for en Familie (istedetfor denne, som ikke haves, har den afgaaede Lærer erholdt 70 Rd. aarlig i Huusleiepenge), 4 Favne Brænde til eget Brug, og Andeel i Skolepenge ... Vidnesbyrd om, at Ansøgerne kan give tilgørlig Underviisning i Engelsk, Tydsk, Mathematik og Naturlære, indsendes, stilede til Skoledirektionen for Hammer og Tybjerg Herreder, til undertegnede Provst ... Sverborg pr. Vordingborg .. Bruun.

31/3 1864, ann.
Næstved private Realskole ... G. Lindelof.

7/5 64
Under 1. maj er cand.philos. G. Lindelof, bestyrer af den private realskole, beskikket til lærer ved den højere borgerskole med forpligtelse til at overtage sammes bestyrelse."

13/7 1865, ann.
Nestved høiere Borgerskole ... Nye Disciple .. anmeldes hos Inspektör Lindelof

10/10 1865
Mindetavle over faldne Krigere. I Søndags indviedes .. en i St. Mortens Kirkes søndre Vaabenhuus opsat Mindetavle over 7 ... Hr. Pastor Kragerop holdt Talen ..

26/12 1865
Nestved Communalbestyrelse... den 7de Decbr. ..
10. Skr. fra Skolekommissionen af 4de d.M. med .. Forespørgsel fra Pastor Kragerop om .. den hans Embede tillagte fulde Pengeløn

3/7 1866
Nestved Communalbestyrelse... den 7de Mai ..
9. Branddirektør Tronier med Flere andrage paa Realskolens Udvidelse med en 6te Classe og om muligt Ret til at den mindre Præliminairexamen kunde afholdes ... til Skolekommissionens Erklæring

"1/11 66, ann.
Lindelofs private undervisning i latin og fransk for realskolens disciple begynder lørdag 3/11"

3/6 1867
Nestved Kommunalbestyrelse... den 31te Mai ..
5. .. Andragende fra Katechet Kragerop om Forhøielse i den ham tilstaaede Husleiegodtgjørelse ... ikke bevilge

10/2 1868
Nestved Communalbestyrelse... den 6te Februar ..
6. I Anledning af en fra Branddirektør Tronier modtagen Skrivelse angaaende en attraaet Udvidelse af Realskolen eller forandret Klasseinddeling i samme, hvorved Eleverne kunde gjøres modne til den mindre Præliminærexamen, vedtog man at lade et Udvalg, bestaaende af Bischoff, Thomsen og Tolderlund, overveie Sagen og tillige undersøge, om en Formindskelse af Udgifterne til Skolevæsenet i det hele var mulig.

7/1 1869
Ved det i Tirsdags foretagne almindelige Valg af et Medlem af Næstved Byraad .. erklæredes Hr. Branddirektør Tronier for valgt ..

16/1 1869
Uddrag af Nestved Byraads Forhandlinger .. den 12te Januar ... samtlige Medlemmer vare tilstæde med Undtagelse af Tronier og Zoffmann
2. .. valgtes: ..
b. Til Skolekommissionen: Beeken og Tronier

8/2 1869
Uddrag af Nestved Byraads Forhandlinger .. den 4de Februar .. tilstæde: .. Tronier ..
4. Udvalgets Betænkning om en Udvidelse og Forandring af den høiere Borgerskole samt er Forslag fra Tronier i samme Retning ... erklærede Udvalget at den af dem foreslaaede Omordning først skulde træde i Kraft ved Vacance.

22/3 1869
Byraadet afholdt i Onsdags Aftes et Extramøde ..
* "Skolesagen" var til 2den Behandling. I forrige Møde forelaa nemlig paa Foranledning af Tronier til 1ste Beh. et Forslag til Oprettelse af en Forberedelsesklasse ved den høiere Borgerskole .. samt en 6te Klasse, hvori Eleverne kunde forberedes til Preliminaierexamens lavere Grad. Dette forslag, som var udarbeidet paa Grundlag af Troniers tidligere Forslag af Skoleudvalget og Skolekommissionen ... Tolderlund talte ligeledes imod Forslaget i sin Heelhed, men ønskede en Forberedelsesklasse og stillede Ændringsforslag .., hvori den tilsigtede 6te Klasse skulde bortfalde .... Tolderlunds vedtoges

2/10 1869
Udnævnelse ... Hertugdømmerne ... 28de September udnævnt Skoleinspektør Lindelof hersteds til Præst ved Roager Menighed ... er født Slesviger

9/11 1869
Uddrag af Nestved Byraads Forhandlinger .. den 4de dennes ..
3. Lærer Lindelofs Afgang fra den høiere Borgerskole ...

5/2 1872
.. er ordineret Kateket og Førstelærer ved Borgerskolen i Næstved Fr.R.D. Kragerop allern. beskikket til Sognepræst for Søndersogns Menighed i Viborg Kjøbstad.

Næstved Tidende 9/12 1884

.. Da Lindeloff, der var en praktisk Skolemand, som Bestyrer ledede Skolen, medens den daværende Katheket maatte nøies med Førstelærerstillingen, stod Skolen sig udmærket. ... Lindeloff havde vel flere uheldige Egenskaber, men han var desuagtet en Mand, som da holdt Skolen oppe og gjennem sin praktiske Ledelse og sin Myndighed førte Skolen frem til en Høide, som den senere er dumpet ned fra. Efter hans Bortreise kom Katheketernes Tid, og med den Skolens Forfald ..