Sanders købmandsgård

matrikelkort 1865
udsnit af matrikelkort 1865 v. landinsp. C. Smith, Geodatastyrelsen. N er kl. 1.

Ringstedgade 24. Uden for Ringstedport, på købstadens jord, lå ladegården. Det er den trelængede gård, matr. 4. Dens jord rakte også over på den anden side af den markvej der blev Farimagsvej; også det yderste af Ringstedgade der blev matr. 5. Her byggede gårdens ejer siden 1837, kobbersmed Johan Gerstrøm, Vinhusgade, 1839 det mindre forhus; 5 fag grundmur + lokum. Han brugte det til udlejning.

1847 solgte Gerstrøm ladegården inkl. huset i Ringstedgade til købmand Wittusen*. Han lejede fortsat huset ud. 1850 boede her 2 ugifte toldbetjente. De blev overflødige da accise blev afskaffet 1851/52. På det tidspunkt tilbyggede Wittusen det større forhus:

Ringstedgade 1867
1867 J.F. Busch*, Næstved Museum

27/5 1853 satte han sin førstemand og tidligere lærling Ferd.E. Sander* i gang med egen forretning, først som lejer. 1865- som ejer. 1866-67 byggede Sander til (materialer i fotoets forgrund),bl.a. forlænget forhus og 2 store kornmagasiner bagude:

Sanders købmandsgård
ca. 1910 Christensen & Co., Næstvedegnens Arkiv

Ved havnen overtog han samtidig et magasin i Kompagnistræde og Det Gule Pakhus hvorfra pramme lastedes og lossedes, men modsat Wittusen ejede han ikke selv skibe. Det var blevet for krævende nu da dampskibe vandt frem.

Sanders husstand omfattede ud over familien

Arbejdsmand Andreas Olsen med familie havde egen husstand men har måske også hørt til Sanders folk.

1885 solgte Sander forretningen til Carl E. Bergen*, også en myndling af Wittusen. Han flyttede hertil fra Brotorv 6, men Sander beholdt bygningerne som hans søn ejede - 1918. Bergen boede her 1890 med familie, to tjenestepiger, kommis og lærling. 1895 blev han direktør i Diskontobanken, flyttede til villa Solbakkehus, kornbakken 23 og overdrog forretningen her til

L.P. Olsen*

der hidtil havde drevet forretning i Ringstedgade 15, og P. Hanefeldt Møller. Fra 1897 drev Olsen den alene. 1901 delte han den, udskilte korn og foderstoffer, brændsel og kolonial og fortsatte selv med tømmer og byggematerialer.

L.P. Olsens tømmerhandel etablerede senest 1913 støbegodslager overfor hos smedemester L.P. Nielsen. 1920 købte han Ringstedgade 19 til formålet. 1921 solgte han tømmerhandelen til brødrene Christian og Aage Ravn der 1965 flyttede ud til Erantisvej hvor den efter ejerskift fortsatte 2013; 1922 overdrog L.P. Olsen støbegodsforretningen til sønnen Åge Pihl Olsen.

Lars Peter Olsen, senere L. Pihl Olsen, boede her 1901 med familie, husjomfru, tjenestepige, kommis, 3 lærlinge og 2 tjenestekarle. 1904/05 flyttede han til sin nybyggede villa på Farimagsvej 28.

1901 overtog Carl Johan Hansen, tidligere førstemand hos H. Krag, forretningen med korn og foderstoffer, brændsel og kolonial. 1903 vandt han ved licitation leverancen af kolonialvarer til sygehuset. Han boede her også, 1905 med husbestyrerinde, 2 tjenestepiger, 3 komisser og en karl. 19/10 1909 solgte han forretningen til Wilh. Smith*.

Wilh. Smiths gård 1935

Wilh. Smiths gård 1935
fra annonce i Næstved Tidende 15/6 1935

Wilhelm Smith* der kom fra St. Heddinge, etablerede 1912 kulplads på Dehnsvej overfor. 1918 købte han gården af Sanders arvinger. 1925 forlod han den nu gammeldags kombination af engros- og detailhandel, samtidig med at han erhvervede Valdemar Huus' korn- og foderstofforretning med Det Røde Pakhus, 1928 også Det Gule Pakhus, 1936 købmand Brandts forretning i Østergade og 1949 Valdemar Petersens kolonial-engros-virksomhed i Riddergade. 1939 etableredes Wilh. Smith A/S.

1957 overlod Wilhelm Smith ledelsen af virksomheden til sønnen Svend E. Smith (1907-99). 1967 frasolgtes kolonialdelen til Kolgros A/S, men den forblev her på adressen, og Smith fortsatte med grovvarer.

Virksomhedens tyngdepunkt flyttede til den nye havn: pakhus med foderblandingsanlæg 1938, gødningspakhus 1947, siloanlæg 1953, nyt hovedkontor 1971/72. Få år efter indgik virksomheden i Superfos.

Wilh. Smiths gård 1935
fra annonce i Næstved Tidende 15/6 1935

De gamle forhuse er blevet harmoniset. Wilh. Smith boede her 1911 familie, 2 tjenestepiger, 3 kommiser og 2 lærlinge. 1913 købte han villaen Ringstedgade 26, nu nedrevet, af sygehuslæge Lorck og flyttede derhen. En del personale blev boende her i forhuset - 1939/30. Derefter var her ikke længere beboelse.

Smiths tidligere detailforretning t.h. blev 1926-46 drevet af Emil Hansen (1877 - 1957) der boede på Ndr. Farimagsvej 2, så af sønnen Keld Hansen -1949 da han flyttede over gaden til nr. 27.

Karakteristisk for tidligere tids integrerede by havde skomager Chr. Larsen (f. 1860) værksted og forretning i gården o. 1901-21. Han boede her også med familie, men hverken personale eller tjenestefolk, fraflyttet til Sanders Kaserne overfor.

5, gl. 85a, 86b