Kindhestegade 15, Vinhusgade 16

Vinhusgade 16
13/6 2003 kl. 19.35 © pelo

Forhuset, Vinhusgade 16, til en stor firelænget gård, hvis anden gadelænge er Kindhestegade 15 (t.v. og nedenfor), kan i sit omrids følges tilbage til 1682: otte fag tavlemuret bindingsværk i to etager. Mellem 1816 og 1827 mistede det førstesalen. 1928 fik huset skråt hjørne som 2 af de 3 genboer

her var det ikke en klassicistisk mode - kommunen købte ved denne tid hjørner og skar dem af af hensyn til trafikken under den tiltagende bilisme. Huset blev restaureret 1999-2000 ved arkitekt John Artmur for Næstved Ejendomsselskab / Ejendomsselskabet Gøyernes Gaard (advokat Jeppe V. Nielsen).

Beliggenheden var god på det fremtrædende hjørne kort inden for Storebro Port og måtte naturligvis udnyttes til værtshus senest 1753 - 1814/15, senest 1791 også brændevinsbrænderi, 1791 - 1815 ved Niels Hemmingsen. Fra 1791 nævnes en (malt)kølle på loftet, fra 1801 en indmuret kobber brændevinskedel; bryghus og brænderi var i længen mod Kindhestegade.

Brænderiet fortsatte til mindst 1839, senest 1827 sammen med købmandshandel, - 1858:

1840 boede Ivar Quistgaard Ludvigsen her. Han drev i kompagni med sin bror Johan A. Ludvigsen henne på hjørnet Hjultorv Kindhestestegade Næstveds første boghandel januar 1940 - konkurs 1841. Om den var her, der eller allerede da i Kirkestræde 4 hvor Malthe Chr. Meulengracht videreførte den, kan vist ikke opklares.

Ellers var beboerne, o. 1840-60 4 husstande, mest håndværkere, bl. dem nogle senere fremtrædende

Her var slagteri fra senest 1856 da en udenbys gæst skrev: Paa Hjørnet af Kindheste- og Vinhusgade bliver Folks Næser i høj Grad ubehagelig berørt af den slette Luft, som er en Følge af det derværende Slagteri, som har Udløb til Rendestenen (NT 28/7 1887). slagter og kreaturhandler Hans Hansen Østergaard* boede i længen mod Kindhestegade (nedenfor) 1860 med husholderske svend og 2 lærlinge. Han var først bestyrer for sin far, slagter I.H. Østergaard i Lille Næstved, 1863 købte han gården, 1867 åbnede han egen butik, også med lysestøberi. Han var her - død 1888.

Her var tømrervirksomhed 1893/94 - mindst 1984:

Vinhusgade 16

(foto ovenfor) I hjørneforretningen var der urmager 1864-93

Så fulgte fra senest 1909 Odense Støbegodslager ved Peter Nielsen, der også boede her med familien. Han døde 1915, enkefru Anna Nielsen førte virksomheden videre sammen med en søn indtil den 1935 blev overtaget af P. Larsen og flyttede Sct. Mortensgade 4. Siden 1997 er her systuen Chili Wear ved Charlotte Falk, -2016 på hjørnet, så t.h.

T.h. mod Vinhusgade var der tobakshandel og kiosk senest 1920 til op i 80'erne, med beboelse indtil lejligheden blev nedlagt 1968

Susan Zehngraffs Papillon beauty clinic 1988-2015/16.

Kindhestegade 15

Kindhestegade 15
9/6 2002 kl. 17.24 © pelo

har gennemgående været gårdens højst vurderede længe. 1682 stod den med 15 fags bindingsværk i 2 etager, med portrum. 1736 er den vokset til 17 fag, mellem 1827 og 1867 til de nuværende 18 fag. Ligesom længen mod Vinhusgade mistede den førstesalen mellem 1816 og 1827. Mellem 1827 og 1867 blev portrummet inddraget og erstattet af den fritstående, grundmurede port (nedenfor).

Restaureringen 1999-2000, ved arkitekt John Artmur for Næstved Ejendomsselskab / Ejendomsselskabet Gøyernes Gaard (advokat Jeppe V. Nielsen), frilagde og fremhævede bindingsværket. Skorstenspiberne er ikke bevaret.

Indtil 1790'erne blev huset alene brugt til beboelse, inkl. køkken. 1801 nævnes også bryghus med en indmuret kobberbrændevinskedel og 2 store kar. 1816 præciseres bryghuset til 5 fag, kedlen til 51 tønder, og der nævnes en svaletønde med kobberpiber og 6 store kar. Den indmurede kedel fandtes endnu 1867.

I slutningen af 1800-årene havde facaden 3 butikker. Nærmest hjørnet var nævnte slagteri.

Helt t.v. ved siden af porten begyndte købmand Vilh. Jørgensen* sin forretning i 1895, men han flyttede 1898 videre til Kirkestræde 2. Andre fortsatte forretningen her til 1902. Omkr. 1906 var her barbersalon ved Aksel Jensenius Olsen der senest 1910 flyttede hen i Vinhusgade 10.

Mekaniker Alb.E. Nielsen boede her o. 1929-47; han havde værksted overfor i Kindhestegade 26, 1943/44 byggede han maskinfabrik på Fabriksvej 20.

Omkr. 1987 sendte Radio Kindhesten herfra.

Før og efter restaureringen rummede huset tre lejligheder, dertil en i baghuset i gården (ikke vist).

Kindhestegade 15
24/3 2002 kl. 17.26 © pelo
Kindhestegade 15
14/8 2005 kl. 17.27 © pelo

Baghuset hvis gavl ses t.v. har 7 fag bindingsværk til gården, grundmur til gaden. Det nævnes 1867 som slagte- og pakhus. Måske er det en reduceret udgave af en stald der kan følges tilbage til 1682. Nu rummer det en lejlighed.

Et grundmuret sidehus i gården nævnes 1867 som hestestald, vognremise og slagtehus. Der var flere mindre udenomshuse. Fra 1827 nævnes (vand)post, fra 1867 også locummer.

Tak til malermester Jørn Johansen
212, gl. 161