Omøvej 22-26

Omøvej 22-26
7/2 2008 kl. 12.48, © pelo

opr. nr. 6, senere også Fejøvej (i forgrunden) 7-9, bygget 1948 ved arkitekt Urban Hansen-Reistrup* for Elektromix A/S, snart forkortet til Elmix.

Næstved Tidende 15/12 1948:

Det er nogle Aar siden, at Fru Fabrikant Christensen en Dag lagde Sleven til Side et Øjeblik fra Fadet med Frikadelle-Farsen og sagde til sin Mand: Du maa da kunne lave mig en Røremaskine. Fabrikant Knud Christensen tog Ideen op, og han lavede en Røremaskine. Det blev en meget sindrig og enkel Konstruktion. Dette er altid en Fordel for et praktisk Redskab. Maskinen besad tillige megen Effektivitet i alsidig Arbejdsevne, og Ideen slog an. Der blev iværksat et Samarbejde mellem den opfindende, fingernemme Fabrikant i den 115 Aar gamle Forretning paa Kirkepladsen og interesserede Kredse i Næstved. I Sommeren 1946 startedes Selskabet "Elektromix"

Bestyrelsen bestod af dir. E.J. Holm* ( A/S Dansk skovindustri, formand), dir. Bernh. Rasmussen* (A/S Sydsjællands Jernforretning), bankdir. Chr. Dragheim (Næstved Diskontobank), grosserer P.E. Andersen* (Sydsjællands Kaffebrænderi) og købmand Erik Hoff-Clausen (Johs. Clausen*). Knud Christensen blev direktør.

I produktionshallen (t.v.) fremhævede avisartiklen de engelske "Revolverdrejebænke", for hvilke intet af Præcisionsarbejde er fremmed. Og videre: Virksomheden beskæftiger i Dag 19 Mand og 6 Kvinder, men naar Produktionen gaar paa fuld Kraft til Foraaret, øges Styrken til 40-50 Medarbejdere, der skal fremstille 5000 Røremaskiner paa et Aar.

Artiklen beskrev produktet:

Den nye Maskines Opgave er at røre, piske og hakke. Den omfatter i Dag en Køkkenmaskine, to Piskeanordninger og en Røremaskine. Redskaberne paasættes hurtigt og let, og de arbejder sikkert og i alle Hastigheder. En afgjort Fordel er, at Husmoderen udover det til Maskinen hørende Kar, kan anvende Gryder, Kar, Fade osv. "Elektromix" passer til alle Typer, snart sagt. Den er blankpoleret, Redskaberne af rustfrit Staal, der er ingen kanter, Hjørner og den Slags, der vanskeliggør Renholdelsen. Senere er det Tanken at knytte særlige Redskaber til Maskinen, Kartoffelskræller, Raakostjern, Paalægsvarer, Frugtpresser osv. Ved Demonstrationen i Gaar, foretaget af Ideens Moder, imponerede denne alsidige, mekaniske Køkken-Medhjælper.

Dagen efter annonceredes maskinen:

Elektromix Husholdningsrøremaskine er en stabil Hjælper i Køkkenet, den rører og pisker, samt maler Deres Kød. Enkelte Maskiner kan indtil videre købes hos Firmaerne
H.P. Christensen & Søn, Sct. Peders Kirkeplads, Næstved
Konsul L. Petersens Eftf., Vordingborg

Senere blev maskinen markedsført under navnet Røremaskinen Susanne.

køkkenmaskene 1951
udstilling 1951, Melberg, starbas.net 1691, udsnit

Elmix kom i vanskeligheder og bragte Næstved Diskontobank i krise: januar 1954 måtte banken foretage ekstraordinære hensættelser til imødegåelse af risiko-engagementerne og rekonstrueredes med deltagelse af andre banker og Næstved Kommune. I marts gik politiet ind i sagen, 17/9 trådte Elmix i likvidation og Novenco overtog bygningerne her. Sagen afsluttedes dec. 1956 med dagbøder til bankens tidligere bestyrelse og revision.

Hermed sluttede den serie af virksomheds-, bank- og kommunalskandaler der gjorde Næstved berygtet i efterkrigsårene. Involverede var også Dansk Jernvare Industri (hesteskofabrikken), Næstved Jernstøberi A/S, Bryggeriet Fønix, Haandværkerbanken, Sparekassen for Næstved og Omegn, borgmester R. Calum, byrådssekretæren og Næstveds skatteinspektør.

6gø Åderup