Rådmandshaven 1-5

Rådmandshaven 1-5, tidl. Sanders Kaserne
23/6 2006 kl. 20.57 © pelo

Rest af Sanders Kaserne, et trefløjet anlæg bygget 1877-78 for købmand F.E. Sander* der havde sin købmandsgård overfor i Ringstedgade, til rytterkaserne. Huset her var mandskabsfløj, stalden lå langs Ringstedgade, desuden var der en materielfløj mod Bryggergården, gårdspladsen var ride- og eksercersplads.

Efter at 4. dragonregiment var nedlagt 1923, overtog Wilhelm Smith* samme år bygningerne. Fløjen her blev 1924 ombygget til fem boliger, endnu blandt de få med kakkelovn, bemærk de bevarede skorstenspiber. I gården blev der samme år rutebilstation. Dengang var der 16 oplandsruter. Rutebilstationens direktør Hans Andreas Clasen boede i en af lejlighederne 1924 - død 1936. Enkefru Harriet Clasen boede o. 1940-56 på Ostenfeldts Stiftelse. 1937 blev stationen bortforpagtet til Andelsselskabet Næstved Rutebilstation, 1941 flyttet til Banegårdspladsen.

Skomager Chr. Larsen boede her o. 1924-36, tilflyttet fra Wilh. Smiths gård, fraflyttet til friboligerne. Ellers brugte Smith huset til personaleboliger

1948 solgte Wilh. Smith ejendommen til naboen Brdr. Andersen.

Materialfløjen mod syd faldt 1991 ved ombygningen af Bryggergården, I 2000 var de to tilbageværende fløje truet af nedrivning som led i karreens omfattende byfornyelse. Efter folkeligt pres, bl.a. over 700 underskrifter, blev kun staldfløjen mod Ringstedgade revet ned 2001, og Næstved Kommune købte mandskabsfløjen her med henblik på videresalg og bevaring. Bevaringsfolk kunne glæde sig over at Sanders Kaserne blev reddet. Det blev den ikke.

Sanders kaserne var som statskasernen og Brandts Kaserne, et trefløjet anlæg. Denne tilbageværende mandskabsfløj, stærk klemt af Sanders Arkade, giver ikke noget indtryk af kaserneanlægget og er isoleret set næppe bevaringsværdig. Sanders Kaserne burde være betragtet som en helhed og enten bevaret eller nedrevet.

Forgængeren var en stråtækt fæstegård under Herlufsholm, langt ind under købstaden 1864. Den brændte ned 28/9 1875. Året efter fik købmand Sander arvefæsteskøde på tomten. 1877 tilbød han byrådet, hvor han selv sad Opførelse af en Staldbygning til ca. 90 Heste, samt Bygning til Kvarteer for 24 Mand, Vognport, Munderingskammer, Fourageloft, Havremagasin, Brandstue, Foderlo m.v. til Indkvartering for Militæret, navnlig paa Vilkaar, at der tilsikres ham fortrinsviis Belægning af Bygningerne og i de første fem Aar en Extragodtgjørelse af Kommunens Kasse af 500 Kr. aarlig (NT 8/10).

Sanders Kaserne ca. 1900

Sanders Kaserne
1877-1923, postkort uden år, ukendt fotograf

4. dragonregiments 2. eskadron på ride- og eksercerpladsen.

T.v. mandskabsfløjen, dengang uden kviste; bagved staldfløjen langs Ringstedgade, dengang med læssekviste, ombygget 1924, nedrevet 2001. 1890 husede mandskabsfløjen oversergent Hans Peter Knudsen med kone og 3 børn samt 31 dragoner, stalden havde plads til 78 heste, desuden var der en mindre materielfløj t.h. mod Bryggergården, nedrevet 1991, uden for billedet.

Lejekontrakten mellem Sander* og Næstved Kommune blev aftalt 1877 og godkendt i byrådet 21/3 1878 og 17/4 1879: 500 Kr. aarlig i 5 Aar plus betaling pr. mand og hest. 1893 ansøgte Sander, nu rentier i København, om forhøjelse. Byrådet 2/11 (if. NA 4/11):

Andrageren, der nu faaer en Betaling af 6 Øre pr. Hest daglig, 17 Øre pr. Mand om Sommeren og 20 Øre om Vinteren, ønskede fremtidig den samme Betaling som Konsul Brandt fik for sin Kaserne, nemlig henholdsvis 7, 18 og 22 Øre. Indkvarteringskommissionen udtalte, at Brandts Kaserne var betydelig bedre end Sanders, og at de Priser, som Hr. Sander fik, vare de normerede. Formanden oplyste .. Siden Kontrakten er sluttet, er den normerede Betaling ikke forhøjet. Da Staten betaler Halvparten af Leien, er det kun et ubetydeligt Beløb, det dreier sig om. H. Olsen oplyste, at Hr. Sander de første 5 Aar havde faaet udbetalt i Extragodtgjørelse 500 Kr. aarlig. I de sidste 4 Aar har Hr. Sander havt en Indtægt af Kasernen af 4800 Kr., og efter min Opfattelse er det en ganske god Betaling ... Fester .. Den høiere Betaling, som Konsul Brandt fik, var dels begrundet i, at denne Kaserne var bedre, og dels i, at han ikke som Hr. Sander havde faaet en Extragodtgjørelse i de første Aar ... For Forhøielse stemte Ingen, mod stemte Alle.

1897 arvede cand.pharm. Sander, København, kasernen. Den blev nedlagt 1923 sammen med 4. dragonregiment, Wilhelm Smith* købte bygningerne samme år. Han solgte dem 1948 til murermestrene Brdr. Andersen

Læs mere om private kaserner i Næstved!

tidl. Ringstedgade 27

Sanders Kaserne
marts 1981, Kristian Gramstrup ©

Den tidligere staldfløj, nedrevet i sommeren 2001. 1924 ombyggedes fløjen mod Ringstedgade til butikker for Wilh. Smith efter tegning af arkitekt Johs. Tidemand-Dal. Hans taktfaste facade blev med tiden ændret og nedslidt af skiftende forretningsdrivende.

Nærmest gavlen her drev frøkenerne Sofie og Kaja Johansen Konditori Ringsted Port; de boede her 1924-35/36 med en husassistent. 1936 solgte de til enkefru Margrethe Jensen (d. 1951) og datteren Edith Meng; de boede her også privat -1941/42, derefter skråt overfor i nr. 20; datteren videreførte det til 1967. Så fulgte beværtningen Yankie Bar, december 1990 fulgt af Steffens Antik ved Steffen Dinesen, tidligere Vinhusgade 3, fra november 1991 også Ringstedgade 19, indtil nedrivningen.

Mod Ringstedgade har Bazarhuset, som det efterhånden blev kaldt, haft mange butikker i årenes løb:

Rådmandshaven 1-5

tidl. Sanders Kaserne
17/6 2001 kl. 16.- © pelo

I baggrunden t.h. anes fløjen mod Ringstedgade, nedrevet 2001.

Skomagermester Chr. Larsen boede her o. 1924-36, de sidste år som aldersrentenyder, tilflyttet fra Wilh. Smiths gård, fraflyttet til friboligerne ved siden af.

Rådmandshaven 1-5
21/10 2007 kl. 14.19 © pelo

2005/06 købte beboerne det som andelsboligforening. Den har gennemført en tiltrængt renovering: nyt tag og nye kviste.

Rådmandshaven 5
9/6 2006 kl. 17.34 © pelo

Den nu svært læselige advarsel på vestgavlen er fra den tid da huset var rutebilstation, 1924-51. Jernbanesporene til Maglemølle Papirfabrik og senere til havnen lå lige foran huset.

tak til Kristian Gramstrup
53c