A.V. Hansens Klædefabrik

Farvergade 5
Næstved Kommune 1962, starbas.net 5674

Farvergade 5

1841 købte farver Adolf Vilh. Hansen* nede i nr. 9 gården og flyttede herop. 1856 etablerede han A.V. Hansens Klædefabrik med uldspinderi, farveri og blegeri. 4-5/4 1865 var udbrudt Ild i den Hr. Fabrikør Hansen tilhørende Klædefabrik i Farvergade ... var Hr. Hansens to Etages Fabriksbygning aldeles nedbrændt ... 60-70 Personer ere ved denne Leilighed blevne arbeidsløse (NA 6/4). Tallet på arbejdere lyder højt og blev da også modificeret 20/4: Ved Branden den 4de d.M. hos Fabrikant Hansen hersteds have 24 Arbeidere, hvoraf 17 ere Familieforsørgere, mistet deres Erhverv ... tillade vi os at anmode vore Medborgere om at yde os Bidrag til disse Trængendes Understøttelse.

Allerede 3 måneder senere kunne Hansen annoncere: underrette de ærede Landboere om, at jeg fra Dags Dato har faaet mit nye Farveri i complet Stand (NA 1/7). Året efter byggede han personaleboliger omme i Bredstæde. 1871 brugte virksomheden dampmaskine og beskæftige 50 mand fast. 1877 gik den fallit; gården gik på tvangsauktion. Hertil beskrev boets kurator den (NA 20/10):

Tøifabrik og Farveri ... Eiendommens Forhuus er indrettet til en god og rummelig Beboelsesleilighed og Boutik med Lagerrum; i den for faa Aar siden efter Ildsvaade nyopførte Fabriksbygning er opstillet en Dampmaskine, fem Kartemaskiner, en Damp-Spindemaskine med 210 Tene, 3 Haandspindemaskiner, 3 Dampvæve (2 til Hvergarn 1 til Klæde), Overskjæringsmaskine, Valsemaskine og øvrige til Spinderi og Væveri fornødne Maskiner. - I samme Bygning er indrettet et rummeligt og komplet Farveri ... Forretningen, og navnlig Farveriet, har i en lang Aarrække været dreven paa Stedet. .

Farver Hansen begyndte igen, mere beskedent, i Østergade 18.

NT 11/3 1878
NT 11/3 1878
NT 18/3 1878
NT 18/3 1878
182, gl. 192