Torvestræde 6

Torvestræde 6
16/4 2007 kl. 8.52, © pelo

bygget 1866 for isenkræmmer C.R. Rohding*. Forhuset her blev næsten magen til det hans tidligere nabo fra Østergade, købmand (dvs. manufakturhandler) Emil Brüel*, havde bygget overfor 7 år tidligere; det havde fra begyndelsen to butikker, men facaden er ændret flere gange: 1953 ved arkitekt Urban Hansen-Reistrup*, 1964 og 1970 ved Friis-Jensen og Jørgensen. Ombygningen 1970 var også en udvidelse bagud ved overbygning af en del af gården.

isenkram

Bahnsens forretning ca. 1900
ca. 1900, ukendt fotograf, NæstvedBilleder TP50,77

siden huset blev bygget:

firmastrid 1887

Annoncer i Næstved Avis:

.. har overdragen den af mig i 28 Aar førte Isenkramforretning til Herr Paul Grønvold fra Slagelse ... C.R. Roding. (9/5 1885)

Den af Undertegnede førte Isenkramforretning kan faaes i Leie til Oktober Flyttedag. Roding. (15/2 '87)

Det er en Feiltagelse, at Hr. Roding .. averterer, at Isenkram-Forretningen i hans Eiendom er til Leie ... Forretningen flyttes den 18de Oktober til Hjørneboutikken overfor Hotel "Dania" ... siden April 1885 har været drevet af Undertegnede ... Paul Grønvold. (17/2 '87)

Rodings Isenkramforretning. Herved tillader jeg mig foreløbig at bekjendtgøre, at jeg fra Oktober Flyttedag d.A. har udleiet den af mig i 28 Aar førte Isenkramforretning til en fornuftig og dygtig Mand, og da Hr. Grønvold har kjøbt alle de gamle Varer, vil Boutiken blive forsynet med aldeles nye Varer fra de billigste og bedste Fabriker. Ærbødigst Roding. (7/10 '87)

Rodings Isenkramforretning. Den af Hr. C.R. Roding i en lang Aarrække førte Isenkramforretning fortsættes fra Oktober Flyttedag af Undertegnede ... Adolf Voetmann, Rodings Efterfølger, Torvestræde. (25/10 87)

Både Grønvold i Ringstedgade og Voetmann her kaldte sig C.R. Rodings Eftflgr. Balladen minder om den Jean Tissot havde 9 år senere med sin forgænger og tidligere udlejer. Vel også om Lillelunds Eftflg. 5-6 år før. Havde de rod i juraen, eller trynede de veletablerede bare opkomlingene ..

manufakturhandel

Isenkram- og våbenforretningen lå t.h. T.v. var der manufakturhandel

agenturstrid

Packness* markedsførte Oplaget og Udsalget af Crome & Goldschmidts samt Horsens Tugthuus's Fabrikata, men april 1883 fik købmand Ferdinand* Ene-Udsalg fra Crome & Goldschmidts Fabrikker samt Horsens Tugthuus. Da Packness fortsatte sin annoncering fulgte en grim polemik, her et par uddrag fra Næstved Avis:

Naar Hr. Jens Packness fremdeles anbefaler Varer til Fabrikspriis fra Crome & Goldschmidts Fabrikker samt Horsens Tugthuus, og naar hans Forretning betegnes som "Udsalg af Horsens Tugthuus Fabrikata", saa er dette skikket til at vildlede Publikum ... jeg har Ene-Udsalg ... en Handlende, der maa kjøbe paa anden Haand, ikke kan sælge saa billligt ... L.P. Ferdinand. (23/5)

.. jeg fremdeles ligesom hidtil i de forløbne 10 Aar sælger Crome & Goldschmidts Fabrikkers samt Horsens Tugthuus' Fabrikata til Fabrikspriser. Nogen forklaring om, hvorledes jeg forstaaer at kjøbe mine Varer, skylder jeg ikke Hr. Ferdinand ... Jens Packness, C.R. Rodings Eiendom, Torvestræde. (25/5)

.. at vi ikke staae i Forbindelse med Herr Jens Packness i Næstved, og at Herr L.P. Ferdinand dersteds har Ene-Udsalg af de Artikler, vi tilvirke ... Horsens i Juli 1883. Crome & Goldschmidts Fabrikker. (21/7)

Det var måske baggrunden for at Packness annoncerede ophør april 1886, men han fortsatte altså alligevel. Barsk offentlig polemik var ret almindelig dengang. Det kan undre i betragtning af det snævre provinsbymiljø.

Torvestræde 6
5/5 2003 kl. 9.00, © pelo
Ovenpå var Næstved Lysbadeanstalt 1928 - 1954, o. 1929/30-37/38 ved Axel Oskar Hansen der boede her med familie og husassistent, fra 1938 ved fysioterapeut og massør Alb. Rasmussen (f. 1905) og frue der også boede her. 1/4 1954 flyttede de og badet til jernstøber Hermansens* gamle Villa Ferrum. Omkr. 1960-71 var her frisørsalon, o. 1960 ved Ketty Krüger-Rasmussen, o. 1966 ved Krüger & Pommer, o. 1970-71 ved Pommer der senest 1974 flyttede skråt over gaden til nr. 15, også på 1. sal.

pakhuse

Torvestræde 6
14/4 2004 kl. 18.11, © pelo

Tibygning til forhusets butiksareal 1970 for I/S Chr. Jessien. Baghusene går tilbage til 1867, da det største af dem rummede stald, vognremise, kammer og pakhus, 1876 nævnes også materialer og krudtmagasiner. At der også var locummer og post med jernpumperedskab, vidner om en vis sanitær standard - det var ingen selvfølge dengang. De er ombygget flere gange, deres bygningshistorie er svær at udrede i detaljer. Huset t.v. blev 1949 ombygget fra stald til lager.

1897 udvidede Bahnsen* sin lagerkapacitet ved at købe det gamle militære sygehus.

104, gl. 36d