Østergade 2, Riddergade 1

Østergade 2, Riddergade 1
20/7 2006 kl. 8.42, © pelo

bygget 1855/56 for kornhandler Hans Jacobsen*, der ved årsskiftet 1844/45 havde købt denne hovedpart af hjørnestedet på auktion efter afdøde prokurator Payngk i Kbh. og straks havde bygget pakhuset ved siden af. Arkitekt var måske Georg Kretz*, der 1837 havde tegnet et lignende hus her som ikke blev til noget.

1867 havde forhuset 25 kakkelovne og 7 komfurer. Det havde oprindelig tegltag, før 1900 erstattet med skifer, og 4 skorstenspiber. Det var fredet i mange år, men 2004 blev fredningen hævet og huset i stedet beskyttet af en lokalplan. 2005-06 fulgte en smuk istandsættelse.

Gården med pakhuset ved siden af og et pakhus i Alleen i Karrebæksminde var en af kornhandelstidens store forretninger. Her residerede købmænd og kornhandlere:

Bygherren, kornhandler Hans Jacobsen* (d. 2/1 1865), er en dunkel skikkelse i Næstveds handelshistorie. I forbindelse med afsoning af en frihedsstraf fraflyttede han 1850 sin gård på Axeltorv, og omlagde forretningen fra blandet købmands- og grovvarehandel til kornhandel. Han ejede gården her senest 1844, senest august 1853 boede han her, med kornmagasinet ved siden af. 1855 omfattede hans husstand på førstesalen fruen (de var og forblev barnløse) og personale: handelskontorist Hermann Clausen med sin mor der var enke efter bager Clausen, husjomfru, 2 tjenestepiger og 5 -karle. samme år erhvervede han et pakhus i Alleen, Karrebæksminde. Da skonnerten Svalen forliste med hans last i Kattegat marts 1857 led han et tab på hen ved 9.000 rdlr. Folketællingen 1860 nævner kun to tjenestepiger, en tjenestekarl og en prammand. Måske foregik en væsentlig del af hans virksomhed nu i Karrebæksminde, eller måske gik forretningen tilbage efter forliset. Ikke desto mindre stod her i gården en trehestes tærskemaskine og en cylinderkorntørreovn, desuden kreaturer, ved åen en stor pram. Auktioner over hans dødsbo viser hvad der hørte til hans gård og virksomhed. Julen 1864, få dage før sin død, fik han beskikket en tilsynsværge, købmand

Martin Weeke* var begyndt her 1861. Han havde sikret sig forkøbsret til gården og overtog den 1865. Det bragte ham i Næstveds ejendomsbesidderes og skatteyderes top 10. Han boede selv i stueetagen. 1879 da den internationale konkrise var sat ind, kom han i vanskeligheder. Det gjorde hans kreditor Diskontobanken også. Den overtog bygningerne. Weeke blev boende her indtil 1883 og fortsatte forretningen: I begyndelsen af 80'erne averterede han med kul og korn, 1882 var han med til at starte Karrebæksminde Kornforretning, 1883 deltog han i etableringen af Handels(stands)foreningen og blev kortvarigt dens første formand.

Valdemar Huus* var begyndt som ansat hos C. Nandrup ved hvis død 1895 han overtog korn- og foderstofafdelingen. 1909 købte han gården her af Diskontobanken; han var vel især interesseret i de 2 pakhuse i hhv. Riddergade og Karrebæksminde. Han opbyggede en betydelig forretning, også med gødning og markfrø og lejede også Det Gule Pakhus og Kompagnihuset, begge ved inderhavnen ved Suså. Han var formand for Næstved Handelsstandsforening 1909-24. 1925 afstod han sin virksomhed, men ikke huset her, til Wilh. Smith*. Huus boede her ikke, han havde kontor i Torvestræde 2, privaten var o. 1906 på Kirkepladsen 1, o. 1911-25 på Købmagergade 5. I en kælderlejlighed her boede hans kusk og gårdskarl Henning Nielsen med familie o. 1911-48, de sidste år som aldersrentenyder.

Storkøbmandens husstand kom aldrig til at fylde huset selv. Her boede gennemgående 4-6 husstande.

I kælderen:

Mens Diskontobanken ejede huset (1879-1909), udlejede den pr. 1/1 1884 Weekes tidligere lejlighed i stueetagen mod Riddergade til telegrafstationen. Næstved havde fra 1861 haft telegraf. Stationen lå først på hjørnet Ringstedgade Hjultorv, efter banens åbning 1870 flyttede den dertil og 1884 altså hertil. Telegrafbud Mads Christensen boede i kælderen o. 1890-1906, o. 1901-06 med kone og 4 børn. 25/10 1906 flyttede telegrafen til det nybyggede Jernbanegade 13, 1921/22 til det nye posthus ved banen. Også 1884 udlejede banken en stald med foderlo og et kammer samt en lo og loft til Indkvarteringskommissionen.

Folk af stand boede til leje i gården:

På 1. sal var der amtsarbejdsanvisningskontor 1958-67, tilflyttet fra rådhuset, fraflyttet til Sct. Jørgens Park, i lokalerne her afløst af toldvæsnet momsadministration.

forretningshjørne

I.A. Thomsens forretning 1909
29/4 1909, af ann. i Sydsj.. Soc.-Dem.

Omkr. 1848 - 1927 var her Mode- og Manufactur-Handel:

I den tidligere ekviperings- og manufakturforretning blev der købmandsbutik senest 1934 - 1975

Efter restaurering flyttede Jyske Bank herhen fra Vinhusgade 12, åbnet 1/4 1986.

I.A. Thomsen og Konkurrenten

NT 22/10 1903
NT 22/10 1903
NT 23/12 1904
NT 23/12 1904
NT 6/9 1900
NT 6/9 1900
NT 21/6 1906
NT 21/6 1906

detalje

Riddergade 1
20/6 2004 kl. 17.26, © pelo
125, gl. 25b