Axeltorv 11

Axeltorv 11
Næstved Museum NÆM 86:276; Palle Birk Hansen i Liv og Levn 1 - 1987

bygget mellem 1622 og 1651 sandsynligst før 1646, for borgmester Rasmus Jørgensen Skriver. Men det er stærkt ombygget. Grundplan og ydre omrids er uændret.

Det opr. bindingsværkshus på 10 fag fik ny facade i grundmur mellem 1845 og 1857, sandsynligst 1845 for Hans Jacobsen*. Grundplan og ydre omrids er uændret og oprindeligt bindingsværk er bevaret bag facade mod gård. Et stort baghus blev bygget 1834 for købmand Hans Jacobsen, 14 fag grundmur, opr. 2 etager.

Ved ombygning 1973 fandt man en porthammer med inskription for borgmester Rasmus Jørgensen Skriver, i embedet 1622-46, død 1651, og hustru Magdalene Mogensdatter, nu i Næstved Museum. Ved samme ombygning afdækkedes et tidligere facadeskilt: Magasin du Nord (nedenfor). Under reparationsarbejde i forretningslokalet 1986 opdagede man et bemalet træloft fra det opr. hus. Det er nu igen skjult under forsænket loft.

I det 18. årh. boede her musikanter: o. 1736 Wettermann, o. 1753 stadsmusikant Jørgen Friederich Schindler, o. 1761 hans enke, o. 1781-87 Christian Krag. 1808-27/28 ejede bager Christen Jacobsen huset; han drev også brændevinsbrænderi.

Købmand Hans Jacobsen* købte huset i 1828. Han handlede med grovvarer som tømmer og planker, jern- og støbegods, møllesten, salt. 1850 havde Hans Jacobsen og fru Chathrine, skønt barnløse, 11 andre personer i husstanden: 2 tjenestepiger, 1 handelsfuldmægtig, 2 handelsbetjente, 1 lærling og 5 tjenestekarle. Februar 1850 ansøgte han kommunalbestyrelsen om at blive anbefalet til moderation i den ham idømte straf, så at han kan vedblive at drive borgerlig næring. Ansøgningen blev imødekommet. Om et gavebrev på 5.000 rbdlr., som han i tilfælde af benådning ville skænke byen, spillede en rolle, kan næppe afgøres, men i juni afslog kommunalbestyrelsen hans opfølgende ansøgning om at hans kone driver handelen, mens han afsoner sin straf. I august bortforpagtede han gården her. Kort efter flyttede han til sit nye hus på hjørnet Østergade Riddergade hvor han omlagde forretningen. Gården her på Torvet solgte han foråret 1854.

Axeltorv 11
28/3 2002 kl. 12.50, © pelo

Huset fik kvist 1908 for brdr. Knudsen. Omkr. 1920 sløjfedes trappen til butiksdøren, og stueetagen fik moderne forretningsvinduer. August 1971 kom der lysavis med reklamer på taget, men det varede vist kun kort. 1980 blev porten åbnet som offentlig fodgængerpassage til den nye Axelhusparkering, et par år senere navngivet Apotekerstræde.

Det store baghus, 1872 forhøjet til 3 etager for tobaksspinder C.H. Knudsen*, lå langs Apotekerstræde, blev revet ned midt i 1970'erne til fordel for en moderne tilbygning bagud (ikke vist) og for Axelhusparkeringen.

Baghuset gjorde ejendommen attraktiv for tobaksspinder C.H. Knudsen*, der 1842 var begyndt for sig selv i Axeltorv 6. Han købte ejendommen i 1854 og indrettede beboelse, kontor og butik i forhuset, fabrik i baghuset, som han forhøjede 1872. Det gik godt for tobaksfabrikør Knudsen. I 1860 omfattede hans husstand 16 personer: Knudsen med frue, 8 børn, 2 svende, 2 lærlinge, 2 tjenestepiger. Svende og lærlinge var på kost og boede i baghuset. 1870 var han byens tredjestørste skatteyder, kun overgået af Wittusen og Sander, og beskæftigede 10 mand fast og op til 30 løst. Fabrikkens placering midt i byen er ganske typisk for denne tidlige industri. Sønnerne Carl Henrik (f. 1851) og Frits Herman (1855 - 1922) førte virksomheden videre til den lukkede i 1916. Carl Henrik boede her 1894 - mindst 1916, Frits Herman boede i Købmagergade 13.

Præstø Amts Vejviser 1904-06
Præstø Amts Vejviser 1904-06

Derefter:

NT 16/8 1923
NT 16/8 1923

I det nu nedrevne baghus havde spejderne lokale o. 1920'erne. 1935/36 - død 1973 boede musiker Ejnar A. Sauer og hustru der med musikskole, tilflyttet fra Slagkildevej 6. Ovenpå eller bagude var der Næstved Ejendomskontor 1939/40 - mindst 1965 ved ejendomsmæglerne Frede Lund (d. 1945/46) og sønnen Knud H. Lund, tilflyttet fra Farimagsvej 38; de boede her begge -1945/46, så flyttede sønnen om i Kindhestegade 3, enkefru Maren Lund blev boende her - mindst 1948.

Litt.:
Palle Birk Hansen: Axeltorv 11, Liv og Levn 1, Næstved Museum 1987
Kjeld Klaus Haubroe: C.H. Knudsens Tobaksfabrik, samme tidsskrift 5, 1991

223, gl. 146