Realskolen

Realskolen, Jernbanegade 12
31/5 2008 kl. 18.23, © pelo

Jernbanegade 12, bygget 1900-01 for Næstved Kommune til Fællesrealskole: sammenlægning af den hidtidige realskole der var forbeholdt drenge, og realskole for piger der hidtil havde boet til leje i Teknisk Skole , men netop var blev opsagt der

1931 indlagde kommunen el og 2 stk. wc for lærerne.

Det var en betalingsskole. Fra begyndelsen var skolepengene 3 kr. pr. måned. Der var et antal fripladser. Som noget nyt fik også piger adgang. I de foregående år havde der været en særlige pigerealskole i Teknisk Skoles bygning.

I kælderen t.v. boede skolebetjenten

I en fritliggende skolebestyrerbolig boede overlæreren (: skoleinspektøren)

1/9 1901 citerede Næstved Tidende det københavnske Vort Land: Den ny Skolebygning .. har plads til 400 Elever, hvoraf de 350 alt er indmeldte ... Klasseværelserne er rummelige, vel ventilerede og forsynede med Centralvarme ... Arkitekten, Hr. Warming, har særlig Ære af Lovsangssalen, der ligger over Gymnastiksalen ... Byraadet har ikke været knebent og har da ogsaa forsynet Nestved med den bedst indrettede Realskole, der er her i Landet ... I den ny Skole er der indført Fællesundervisning, dog at Drenge og Piger kun er sammen i Timerne, men i Frikvarteret holdes strængt adskilte. Apropos: Skal Lærere og Lærerinder ogsaa holdes strængt adskilte i Frikvarterrne; det er jo ogsaa et af Fællesskolens Problemer, eller skal de have Lov at forlove sig i det lange Frikvarter?

1909-53 var den vært for Næstved Handelsskole, tilflyttet fra Skolen på Kirkepladsen; handelsskolen overtog igen huset som City-Afdeling i 1980'erne. ZBC, som den nu hedder, flyttede ud 2006 og udvidede i stedet i Holsted. Næstved Gymnasium havde lokaler her fra begyndelsen i 1943 indtil det kunne flytte i eget hus 10 år senere.

Næstved Tidende 31/3 1945: Ved 12-Tiden i Gaar Middags modtog Lederen af Næstved Skolevæsen Rektor Krüger Rasmussen, Medddelelse om, at Skolerne paa Jernbanegade skulde rømmes i Løbet af en Time, idet Skolerne skulde tages i Brug til andet Formaal. Enhver forbipasserende kunne se hvad der gemte sig bag den formulering: Begge skoleafdelinger blev 30/3 1945 beslaglagt af Værnemagten. Dagen efter indrettede Feldlazarett 672 sig i bygningerne med operationsstue i håndgerningslokalet og samme dag ankom de første sårede fra østfronten. Sidst i juni var her stadig 659 tyske patienter. Lazarettet blev rømmet så at skolen igen kunne tages i brug 20/8.

Siden kommunalreformen pr. januar 2007 har Næstved Kommune Jobcenter her, officielt indviet 2. marts. I den anledning rejstes betonstelen på fortovet næsten symmetrisk for portalen. Den forsvandt da funktionen flyttede til Rådmandshaven. 2020- indvendig ombygning til lejligheder for Boligselskabet Sjælland.

NT 6/7 1900
NT 6/7 1900

Udvendig: italiensk renæssance. Indvendig: moderne byggeteknik.

Realskolen, Jernbanegade 12
4/6 2008 kl. 18.33, © pelo

Næstveds byvåben kantet af ugler i Kählers* udførelse, monteret 12/4 1901. NT 14/4: I Stedet for Uret, som man almindelig ser paa de større Skolebygninger i Byerne, indsattes Fredag [12/4] paa Facaden ud mod Jærnbanevej Nestved Bys Vaaben: Kronen og de to korslagte Nøgler paa det blaa Skjold. Vaabnet tager sig særdeles godt ud midt over Skolens store Hovedindgang. Sydsjællands Social-Demokrat 13/4:

Skulde der ikke blive Plads til en Inskription, der jo passende kunne lyde:
OPFØRT ANNO 1901
FOR BAADE RIGES OG FATTIGES PENGE
MEN KUN TIL DE RIGES BØRN

Socialdemokraten skrev gennemgående Skolepaladset. Indvielsen kommenterede den sådan (4/9):

Saa staar Paladset altsaa færdigt, parat til i al sin Pragt at tage imod de riges Børn. I Dag og i Morgen har alle og enhver Lov til at komme og beskue det. Fra paa Fredag er der kun Adgang for Børn af de Forældre, der har mange Dalere paa Lommen ... de prægtige Klasseværelser, indrettet efter alle Pædagogikkens og Hygiejnens Forskrifter .. Varmeapparater med skinnede Messingdele ... Gymnastikhallen .. ved Siden af skulde der oprettes en Badeanstalt, hvor Børnene hver Dag kunde faa Bad ... Kommunen skal betale til hvert af de riges Børn, som nu skal have Husly i disse herlige Rum, 50-60 Kr. aarlig, medens man spiser de fattige Børn .. i de gamle Skoler af med ca. 30 Kr. ... det er skammeligt.

Kritikken minder om oppositionens holdning til den nye kommuneskole 20 år tidligere. Ligesom dengang forstummede den hurtigt; endeligt med indvielsen af kommuneskolen.

Realskolen, Jernbanegade 12
11/5 2003 kl. 18.18, © pelo

Skolen var og blev en magtens bolig - det skulle der ikke herske tvivl om. Af samme grund valgte kommunen at udforme skolernes indgangspartier som alvorstunge kirkedøre. Sådan skriver Ning de Coninck-Smith i sin artikel om tidens københavnske skolebyggeri i værket Uden for murene, Kbh. 2002.

Realskolen, Jernbanegade 12
1/6 2002 kl. 18.16, © pelo
Realskolen, Jernbanegade 12
3/6 2008 kl. 18.52, © pelo
Realskolen, Jernbanegade 12
5/6 2008 kl. 11.02, © pelo
Realskolen, Jernbanegade 12
1/6 2002 kl. 18.37, © pelo
59ac