Købmagergade 6

Købmagergade 6, 1868
1868, Otto Smith: Næstved 1135-1935, 1985

og Kompagnistræde 1 (om hjørnet t.h.)

1623 nævnes her Jens Judes gård der vender ud til almindelig Bys Stræde og til Møntergaarden, hhv. Købmagergade og Kompagnihuset. Bygningerne beskrives første gang 1682: En lille trelænget (nu tolænget) gård. Forhuset her var i 7 fag bindingsværk med udmurede tavl som det nu igen ses i kvist og gavl, i 2 etager på kampestenssokkel med delvis kælder. Førstesalen blev som flere steder taget ned omkr. 1700. Den blev erstattet af en frontispice som den nuværende kvist. Sådan stod det stadig ved midten af det 1800-tallet, som det kan ses af en akvarel af arkitekt J.G. Kretz fra 1848 og en tegningen her fra 1868.

1838 beskrev mægler Søren Knæckenborg* gården i en salgsannonce: .. bestaaer af: a) 1 med Qvist forsynet Længe til Gaden paa 7 Fag, hvori der ere 4 Værelser og under samme en god Kjelder. b) 1 Sidelænge til Compagnistræde paa 5 Fag indrettet til Kjøkken, Spisekammer, Bagerie, Tørv- og Brændehus. I Gaarden er en stensat Brønd med godt Vand og ved samme en liden Kjøkkenhauge. Bygningerne ere saavel indvendig som udentil for ganske nylig satte i god Stand (NU 16/3).

Beboerne, som regel også ejere, har mest været håndværkere. Omkr. 1761 - 1801 er det skomagere. o. 1781 - 1801 Albrecht Hansen, med 2 svende, 2-3 læredrenge og en tjenestepige i husstanden. Senest 1834 - fallit 1838 er det bagermester Chr. Jacobsen der også var brand­kaptajn, 1840 igen en skomager. 1841/42 gik der våde varer i dette hus som i mange andre:

Johanne Hansdatter var født ca. 1805 i Allerslev ovre syd for Præstø. Ca. 1836 gifter hun sig med den 10 år ældre brygger Peter Petersen der drev bryggeri for frk. von Kaas nede ved havnen. Ved samme tid gør han sig selvstændig henne i Købmagergade 14, 1841/42 køber han hjørnegården her. 1845 boede han her, 49 år gammel, med konen Johanne Hansdatter, 39, og tjenestepige. Johanne har født 6 børn med regelmæssigt 2 års mellemrum, nu 1-11 år gamle. Manden dør ca. 1846. Hun arver gården og gifter sig hurtigt igen med den ca. 12 år yngre korporal Jørgen Petersen der nedsætter sig som værtshusholder i huset. 1850 har ikke længere tjenestepige. Han forsvinder ud af historien 1857 eller kort før, hun driver beværtningen videre indtil hun sælger gården 1860. 1870 bor hun stadig i gården, nu i sidehuset som logerende hos slagter Striboldt.

Fra lidt ind i 1800-tallet vokser befolkningen i Næstved, som i mange købstæder. Det betyder længe tættere befolkning i eksisterende huse. Det ses også her: 1787 og 1801 rummer huset kun en husstand, 1834 to, 1840 tre, 1845 har Peter, Johanne og deres børneflok huset for sig selv, 1850 deler hun og Jørgen meget passende pladsen med en ølbrygger med hustru.

Købmagergade 6
16/4 2007 kl. 8.34, © pelo

Ved ombygning 1874 ved tømrermester Hoffmann og murermester Meyer blev facaden mod Købmagergade grundmuret, uden på bindingsværket, så at frontispicen blev til kvist, men resten forblev bindingsværk. Kvisten blev senere ændret til en flad og bred taskekvist. Huset blev smukt restaureret 2000-2004 af ejerne Knud Christensen og Lis Pedersen i samarbejde med arkitekt John Artmur, hvorved kvisten også blev genskabt.

Havemand Niels Petersen ejede og boede i huset 1874/75 - mindst 1890, hans enke der ernærede sig som dameskrædderinde, -1908. Mælkehandler Jacob Jacobsen ejede huset, boede her og 1908 - død 1946 og drev forretning her med produkter fra Næstved Mejeri -1938/39, tilflyttet fra Ostenfeldtsvej.

bindingsværksgavl

Købmagergade 6, gavl
6/8 2009 kl. 15.43, © pelo
Købmagergade 6, gavl
13/6 2023 kl. 15.52, © pelo

Bindingsværket kunne skimtes gennem gavlens overpudsning (foto nedenfor) indtil frilægning og oppudsning af tavl 2009-10. Under istandsættelsen sås udmuring med munkesten og flensborgsten.

Købmagergade 6, Kompagnistræde 1

Købmagergade 6, Kompagnistræde 1
29/8 2001 kl. 17.53, © pelo

Sidelængen t.h. var i 1600-tallet 5 fag bindingsværk, senest 1801 ud- eller nybygget til 6 fag, senest 1867 nybygget i grundmur, det nuværende hus.

Slagtermester Hans Christian Striboldt (f. 1832) boede her senest 1860 - fallit 1878, 1860 med fru Vilhelmine Bolette (24), 1870 som enkemand. 1880 havde han genetableret sig som slagtermester og ægtemand på Kattebjerg 5.

Typograf A.Em. Boesen etablerede 1874 et engageringskontor, dvs. en privat arbejdsanvisning på Kirkepladsen 3. Det flyttede lidt rundt indtil det 1877 endte her, nu ved Jens Carl Frederik Boesen, ligeledes typograf, senere faktor ved Næstved Avis. 1894 overtog Boesen den kommunale autorisation efter enkefru Reimert så at kan kunne kalde sig fæstemand. Mellem 1906-11 overtog han posten som gasværkskasserer. Hans 2 ugifte døtre var kontoristinder, de boede her stadig 1916, den ene stadig 1939.

Glarmester Johs. Aaris-Larsen boede her senest 1929 - 1941/42, fraflyttet til Sanders Kaserne hvor hans forretning også var.

Op i 1900-tallet, nu to små lejligheder, forfaldt huset. Da Næstved Kommune overtog det ind i 1980'erne med henblik på byfornyelse, var det ikke længere egnet til beboelse.

Navernes afdeling i Næstved, stiftet 1985, overtog lejemålet og reparerede huset 1988-89. 1999 overtog de huset og renoverede det aldeles, bl.a. med udskiftning af kvisten. I sommeren 2000 var arbejdet i det væsentlige færdigt.

kommunistrede

22. juni 1941 blev huset ramt af den store historie, Operation Barbarossa. Matadors flinke betjent der advarer Røde, fandtes måske, men var sjælden. Siden slutningen af august 1939 var kommunisterne helt isolerede. De blev bredt anset for Hitlers medløbere. Næstved var ikke Korsbæk:

I kvistlejligheden boede kommis Knud Pedersen med sin gravide kone Grete. De var begge aktive i DKP, de var registret af dansk politi, konen også af tyskerne. Efter ordre fra statsadvokaten i København blev de arresteret her af det lokale politi, kriminaloverbetjent Glenert og et par kriminalbetjente, og fængslet. Grete Pedersen og hendes nyfødte barn blev løsladt 21/8. Hendes mand blev overført til Horserød og løsladt 30/10; han havde i mellemtiden mistet sit arbejde.

Præcis et år senere, 22/6 1942, gentog det sig, nu under ledelse af statsadvokat for særlige anliggender Kjalke, København, og hans folk med deltagelse af lokalt politi, igen under Glenert. Styrken brød ind i et redaktionsmøde til det illegale kommunistisk blad Gry hvori foruden ægteparret Pedersen også Efraim Hansen, keramiker og karikaturtegner, deltog. Knud Pedersen forsøgte at undløbe gennem gården, men blev eftersat og pågrebet. Han blev overført til Vestre Fængsels danske afdeling, udleveret til tyskerne 18/7, indsat i tysk fængsel indtil 2/2 1943, så igen i dansk fængsel, idømt et års fængsel 26/3, interneret i Horserød 5/7, undsluppet 29. august 1943. Grete Pedersen og Efraim Hansen blev anhold af tyskerne men frifundet 26/3 1943. Op mod befrielsen sad sidstnævnte i den lokale modstandsledelse sammen med overbetjent Glenert der var gået under jorden efter at det 19/9 1944 var blevet politiets tur til at blive interneret.

282, gl. 226