Ringstedgade 2, Hjultorv 12

Ringstedgade 2, Hjultorv 10-12 ca. 1870
ca. 1870, NæstvedBilleder TP,73,54, udsnit
i bagr. Hjultorv 10

Fløjen t.h. mod Hjultorv bygget 1850, fløjen t.v. mod Ringstedgade 1857, begge for enkemadam Juliane Bagger*. De blev bundet sammen af et rundet hjørne.

Købmand Jacob Bagger fra Ringsted købte stedet 1819 og drev så forretning her. Den blev senest 1850 overtaget af næste generation, Plov og Bagger, idet Niels A.Fr. Bagger* gik i kompagniskab med Carl A. Plov*, gift med hans søster Caroline. 1859 hævedes kompagniskabet, Bagger fortsatte alene i købmand Olivarius' gård lidt længere ude ad Ringstedgade, hvor enkefru Sine Bagger videreførte forretningen indtil fallit 1869. Plov boede her 1870 med kone, datter, tjenestepige og kommis. Han fortsatte her til 1872.

Gården her på hjørnet ejede enkefru Juliane Marie Bagger -1873 . En anden datter der også hed Juliane Marie (1832-77) giftede sig 1859 med fuldmægtig hos by- og herredsfogeden, exam.jur. Sigismund Gotthelf Thomsen*, der samme år etablerede kontor på førstesalen, fra 1864 som prokurator (advokat). Han købte 1873 både gården her og Ny Gjæstgivergaard overfor, som han året efter kaldte Dania, af svigermoderen der stadig boede her 1880, 83 år gammel, vel til død 1887, på 1. sal sammen med prokurator Thomsen der engang i 80'erne flyttede om i baghuset, med adgang gennem porten mod Ringstedgade. Næstveds første telegrafstation var her 1861 - 1870 da den flyttede til den nye banegård. Telegrafens bomærke ses nok over døren midt i billedet.

NT 2/11 1875
NT 2/11 1875

Købmandsforretningen fortsatte -1875, så manufaktur og trikotage 1875-85, så isenkram 1887-97, alle ved skiftende indehavere.

Hjultorv 12, ca. 1890
ml. 1887 og 91, E.C.Langhoff, NæstvedBilleder TP,77,109

Igen manufaktur og trikotage:

NT 17/3 1910
NT 17/3 1910
NT 8/4 1913
NT 8/4 1913
NT 17/4 1920
ann., NT 17/4 1920, udsnit

Omkr. 1890 boede major, pens. postmester Schack på 1. sal med sin ugifte datter Frederikke Augusta og en tjenestepige; datteren blev klasselotterikollektrice og var her stadig 1925.

Prokurator Thomsens advokatkontor i baghuset, grundlagt 1864, fortsatte:

Sparekassen for Næstved og Omegn

Hjultorv 12, 1939
1939, tegning for sparekassen, usigneret; gæt: arkitekt Johs. Tidemand-Dal*

1931, samtidig med ombygning af nabohuset t.h., har sparekassen fået indrammet sin facade nyklassicistisk ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal*, murermester P. Larsen og Tømrermester Aaris*. Men hjørnet og længen mod Ringstedgade beholdt biedermeier-præg. Helt t.h. ses en del af nr. 10. Ved ny-/ombygning 1946-48 indgik gården i Sparekassens store hjørne.

Sparekassen for Grevskabet Holsteinsborg og Omegn, grundlagt 1810, betjente fra 1850 Næstved på rådstuen, fra 1866 med kontordag 1. og 3. lørdag hver måned. Den sjællandske Bondestands Sparekasse, oprettet af folketingsmand C.C. Alberti 1856, holdt lejlighedsvis kontordag i Næstved fra 1857. På initiativ af

blev Sparekassen for Næstved og Omegn grundlagt 1866 (bekendtgørelse 10/7, første kontordag 21/7). Den første direktion på 8 havde paritet mellem by og opland: fra købstaden foruden de to initiativtagere

fra oplandet

og 3 godsejere:

Direktionens sammensætning gav øgenavnet Godsejersparekassen, men den genspejlede det store landbrugs økonomiske (og politiske) tyngde i sparekassens første årtier. Godsejertraditionen fortsatte imidlertid længere:

Ligeledes den lægelige tradition:

Sparekassen har siden 1855/56 boet på Hjultorv. De første år havde den vederlagsfrit kontor på rådhuset, åbent torvedagen lørdag kl. 10-12, fra 1871 begge torvedage, torsdag og lørdag, kl. 11-12. 1876 lejede den sig ind hos prokurator Thomsen* her. Fra 1888 holdtes åbent alle hverdage. 1910 købte sparekassen gården af Thomsens arvinger.

Prokurator Thomsen var siden 1874 også bogholder i Sparekassen, fra 1889 til sin død 1903 også medlem af direktionen og den egentlige leder. Det gav den øgenavnet Prokurator Thomsens Sparekasse. Advokatfirmaet var også derefter knyttet til sparekassen:

andre

Her blev igen købmandshandel fra 1934 ved Hother Lund der 1943 og igen 1948 måtte i fængsel for regnskabsfusk; han eller forretningen med hans navn flyttede ved nybygningen om i Ringstedgadefacaden.

Fra senest 1931 var butikslokalet delt mod Ringstedgade: 1931 - ca. 1948 t.v. Musikhuset, ved. F. Eriksen, pensioneret sergent ved 26. Bataillon, - død 1942, tilflyttet fra nr. 7. Privat boede Eriksen 1936/37 i Brogade 6. Hans efterfølger flyttede ca. 1848 rundt om hjørnet til Hjultorv 12.

Ovenpå fik det nyoprettede Mødrehjælpen kontor med rådgivning 1939/40-. Her var også bolig for lederen, socialrådgiver Mary Østergaard der stadig var her 1948, de første år også for en assisterende socialrådgiver. 1942 indviede organisationen et mødre- og svangrehjem på Kildemarksvej, men den opretholdt sin rådgivning her i huset.

-----
Litt.:
Andreas N.K. Boeg: Sparekassen for Næstved og Omegn 1866-1916, Næstved 1916
Ole Madsen: Rids af et advokatfirmas historie, Næstved 1989

245, gl. 134